Alta colexial

Para darse de alta como colexiado, o apartado 2º de dito artigo en relación co procedemento de colexiación establece:

 

Requisitos:

 

 • Estar en posesión do título de protésico dental ou habilitación profesional correspondente.
 • Ser maior de idade.
 • Non incorrer en causa de incapacidade legal para o exercicio da profesión.
 • Satisfacer as cotas de ingreso e cumprir os trámites de incorporación.

 

Documentación necesaria:

 

A alta colexial deberá realizarse remitindo ao domicilio social do Colexio a seguinte documentación:

 • Copia compulsada do DNI.
 • Modelo de alta debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de goberno do Colexio.
 • Copia compulsada do título ou habilitación profesional.
 • 3 fotos tamaño carné.
 • Xustificante do ingreso dos custes asociados á tramitación da inscrición e da primeira cota periódica mensual.
 • Informe de vida laboral.

 

Custes e cotas:

 

 • Custes asociados á tramitación da inscrición: 150 € (fraccionable nun año xunto coa cota colexial).
 • Cota periódica mensual de colexiado exercente 38,00 €.
 • Cota periódica mensual de colexiado non exercente 17,00 €.

Aclaracións:

 

  • Para exercer a profesión de protésico dental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, se o domicilio profesional único ou principal radica nesta comunidade, é indispensable a incorporación ó Colexio Oficial de Protésicos/as Dentais de Galicia. Os profesionais colexiados noutro ámbito territorial poden exercer en Galicia se teñen establecido o seu domicilio profesional único ou principal alí. Neste suposto, deberán comunicar a súa actuación ó Colexio Oficial de Protésicos/as Dentais de Galicia.

 

  • O incumprimento de algún dos requisitos citados nos puntos anteriores será motivo de denegación da admisión de colexiación.

 

  • Os profesionais titulados ou habilitados vinculados coa Administración pública mediante relación de servizos de carácter administrativo ou laboral, non precisarán estar colexiados para o exercicio de funcións puramente administrativas nin para a realización de actividades propias da correspondente profesión por conta da administración á que pertenzan, cando o destinatario inmediato daquelas sexa esa administración. Si será obrigatoria, en consecuencia, a colexiación para o exercicio da actividade privada.

 

  • A obrigatoriedade de pertenza ó Colexio enténdese sen prexuízo do dereito de sindicación.

Sliding Image Sliding Image

“Colexiarte é porte ao servizo dos cidadáns defendendo a túa profesión”.

Baixa colexial

Para darse de baixa como colexiado, o procedemento de colexiación establece:

 

Requisitos:

 

 • Cesar no exercicio da actividade profesional.

 

Documentación necesaria:

 

 • Modelo de baixa debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de Goberno do Colexio.
  • No caso de desemprego: tarxeta de demandande de emprego e informe de vida laboral.
  • No caso de cese da actividade: modelo censual 036 ou 037 e informe de vida laboral.
  • No caso de xubilación: certificado ou documento análogo expedido polo organismo competente que acredite a condición de perceptor de prestacións por xubilación.
  • No carso de exercente de outras profesións: informe de vida laboral.
 • Carné de colexiado (en todos os casos).

Aclaracións:

 

  • Existe a posibilidade de continuar como colexiado con cota de NON EXERCENTE, aportando a cantidade de 10,00 € ao mes.

 

  • Modificadas as circunstancias que deron lugar á baixa colexial, o inicio da actividade profesional sen a nova incorporación a este Colexio constituirá un acto de engano e violación das normas regulamentarias, que dará lugar ás accións pertinentes perante a xurisdición civil para acadar a declaración xudicial de cese do acto, ao abeiro do artigo 18 da Lei 3/1991, do 10 de xaneiro, sobre competencia desleal.

Aprazamento de cotas

Podes solicitar o pago fraccionado ou o aprazamento das túas cotas colexiais se o precisas por calquera motivo. O número máximo de aprazamentos non poderá ser superior a 12, con vencemento cada un deles nos 10 primeiros de cada mes e pago conxunto na cota mensual ordinaria correspondente mediante domicilación bancaria. O importe de cada fraccionamento non poderá ser inferior a 44,50 €.

Licenza de fabricante de productos sanitarios

Onde solicitala

 

A solicitude para obter a licenza de funcionamento deberá ir dirixida á Delegación Provincial da Consellería de Sanidade correspondente ao lugar de establecemento do fabricante ou entidade solicitante, seguir o modelo normalizado que figura no anexo I do Decreto 294/2004, do 14 de outubro e ir subscritas pola persoa física ou, se é o caso, polo representante da persoa xurídica titular do establecemento.

 

VER DECRETO >

 

 

Documentación necesaria

1. DNI do solicitante e, se é o caso, da representación que ten. Se é unha persoa xurídica, CIF e copia da súa constitución e certificación da súa inscrición no Rexistro Mercantil, se é o caso.


2. Nome comercial do establecemento e dirección para efectos de notificacións.


3. Memoria da estrutura organizativa, relación dos produtos que se van a fabricar, garantía da calidade dos produtos que se van a fabricar e a execución dos procedementos e controis procedente.


4. Plano das instalacións.


5. Relación do equipamento e documentación relativa ás operacións de mantemento e calibración do equipamento e utensilios que o requiran, e dos procedementos de fabricación e de traballo.

6. Declaración do nome e dirección dos subcontratados se os hai, describindo as actividades e medios dispoñibles para realizalas, achegando os contratos correspondentes e os procedementos de fabricación e control utilizados, e copia cotexada da licenza de funcionamento como fabricante de produtos sanitarios a medida, excepto no suposto recolleito no segundo parágrafo da epígrafe 1º do artigo 1 do Real decreto 437/2002, do 10 de maio.


7. Identificación do responsable técnico, titulación que acredite unha cualificación adecuada en función dos produtos que teñen ao seu cargo, compromiso escrito de exercer a supervisión directa da actividade realizada pola empresa responsabilizándose das actividades realizadas nas propias instalacións ou nas instalacións dos subcontratados e, de ser o caso, declaración de non atoparse en situación de incompatibilidade profesional.

8. Identificación do resto de persoal, con indicación da formación e a cualificación adecuada para as actividades que van desenvolver, e da persoa responsable das actuacións relacionadas co sistema de vixilancia.


9. Memoria en relación co sistema de arquivo documental e co rexistro de produtos fabricados dispostos para a súa utilización. O arquivo documental de fabricantes debe conter, as prescricións dos produtos sanitarios a medida emitidas polos correspondentes facultativos.


10. Memoria en relación co procedemento para aplicar as medidas de restrición ou seguimento da utilización dos produtos que resulten adecuadas ou que determine a autoridade competente


11. Xustificante de ter abonada a taxa correspondente.

Prazo, duración e renovación

 

O prazo máximo para resolver as solicitudes de licenza de funcionamento aos fabricantes de produtos sanitarios a medida é de seis meses. Transcorrido devandito prazo sen resolución expresa entenderase concedida a licenza.

 

A licencia ten unha vixencia de cinco anos a partir da data da súa concesión ou revalidación, debendo indicarse de forma expresa na concesión ou revalidación da licenza. O interesado debe solicitar a revalidación da licenza; se non a solicita oportunamente, entenderase que renuncia ao dereito de revalidala, sen prexuízo de que poida solicitar unha nova.

 

A solicitude de revalidación debe dirixirse á correspondente delegación provincial da Consellería de Sanidade segundo o modelo normalizado que figura no anexo II do Decreto, xunto co xustificante de liquidación da taxa correspondente.

Rexistro como perito

Como colexiado podes formar parte dunha relación de profesionais da prótese dental e ser chamado a intervir como perito xurídico naqueles asuntos para os que os Xulgados requiran os coñecementos dun profesional da prótese dental ou o propio Colexio requira dun experto ante actuacións ou reclamacións internas. Os informes de valoración a emitir serán aboados polos particulares que soliciten o informe ante o Xulgado ou Tribunal.

 

VER REGULAMENTO >

 

Se estás interesado en formar parte deste listado e realizar os informes retribuídos ante os Xulgados e Tribunais ou calquera outra administración que o requira, presenta a túa solicitude no Colexio.

Rexistro como estudante

Como pre-colexiado podes formar parte dunha relación de estudantes do Ciclo de Grao Superior en Prótese Dental para promover a túa formación e o teu perfeccionamento profesional e ser membro de pleno dereito do Colexio.

 

VER REGULAMENTO >

 

Se estás interesado en formar parte deste listado, presenta a túa solicitude no Colexio.

Algunha dúbida? Consulta o que outros preguntaron xa!
error: contido protexido!
Falamos?