Renovación da póliza R.C. con AMA

Renovación da póliza R.C. con AMA

O Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia e a compañía aseguradora AMA Agrupación Mutual Aseguradora, procederon á renovación da póliza de Responsabilidade Civil Profesional que o Colexio ten concertada coa dita entidade e na que se atopan incluídos todos os colexiados e colexiadas.

A sinatura da renovación, que tivo lugar na sede do Colexio, levouse a cabo na sede do Colexio Jorge Nogueira Rey, delegado da oficina de AMA en Santiago de Compostela e o presidente do Colexio Avelino  J. Sanmartín Caamaño.

A póliza renovada mantén as súas condicións de cobertura, con amplas garantías e límites asegurados. A vixencia será desde o 11 de febrero de 2023 ata o 10 de febreiro de 2024. O seguro de responsabilidade civil é ofrecido e abonado polo Colexio co que non supón ningún custe para o colexiado/a ao ser este un servizo que se inclúe na cota colexial. Trátase dun dos servizos máis destacados do Colexio que cubre as reclamacións nas que o colexiado poida ser responsable que deriven do exercicio da profesión no desenvolvemento da súa actividade profesional como protésico dental.

Igualmente, a presentación do documento que acredite o aseguramento da responsabilidade civil profesional dos profesionais sanitarios que desenvolvan a súa activiade nun laboratorio, constitúe un elemento esencial á hora de proceder á solicitude ou revalidación da licenza de funcionamento para fabricantes de produtos sanitarios a medida.

A póliza estará ao dispor de todos os colexiados e colexiadas para a súa consulta na web do colexio en: Colexiados/Seguro de RC.

Debemos subliñar que a contratación dun seguro de responsabilidade civil é necesario para todos os profesionais sanitarios que desenvolvan a actividade sanitaria sexan titulares do laboratorio ou traballadores por conta allea. A tal efecto o artigo 46 da Lei 44/2003, de 21 de novembro, de ordenación das profesións sanitarias, establece que:

“Os profesionais sanitarios que exerzan no ámbito da asistencia sanitaria privada, así como as persoas xurídicas ou entidades de titularidade privada que presten calquera clase de servizos sanitarios, veñen obrigados a subscribir o oportuno seguro de responsabilidade, un aval ou outra garantía financeira que cubra as indemnizacións que se poidan derivar dun eventual dano ás persoas causado con ocasión da prestación de tal asistencia ou servizos”.error: contido protexido!
Falamos?