RECLAMACIÓNS

QUEIXAS E RECLAMACIÓNS

 

Conforme á Lei 25/2009, do 22 de decembro, de modificación de diversas leis para a súa adaptación á Lei sobre libre acceso ás actividades de servizos e o seu exercicio, así como a actual redacción da Lei de colexios profesionais do 15 de febreiro de 1974, os colexios profesionais deben contar cun servizo de atención os colexiados e os consumidores ou usuarios.

 

 • Lei de colexios profesionais do 15/02/1974
 • Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia
 • Código deontolóxico do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia
 • Lei 39/2015, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común

 

Presentación

 

 • No rexistro de entrada do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia (Rúa Hórreo 7, 1º D, Santiago de Compostela)
 • Por correo postal, dirixido a: Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia, rúa do Hórreo 7, 1º D, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña.
 • Por fax: 981 581 000
 • Por correo electrónico: coprodega@coprodega.es
 • On line a través do formulario de queixa na páxina www.coprodega.es

 

Tramitación

 

Unha vez presentado o escrito de queixa, este será elevado á Xunta de Goberno do Colexio. A Xunta de Goberno, logo de examinar a queixa, pode acordar o seguinte:

 

  1. O seu arquivo (artigo 75.1 do Decreto 304/2008, do 9 de outubro polo que se aproban os estatutos do Colexio). No caso de considerar que a denuncia carece manifestamente de contido, é inverosímil ou non ten fundamento.
  2. A incoación dun expediente informativo previo (artigo 76 do Decreto 304/2008, do 9 de outubro). Neste caso dáselle traslado do escrito de queixa ao interesado/a denunciado/a para que no prazo de 15 días poida presentar cantas alegacións, documentos e información xulgue conveniente e, de ser o caso, propoñer proba concretando os medios dos que pretenda valerse.

 

Tras recibir as alegacións do protesico/a, poderá acordarse:

 • O arquivo das dilixencias de información previa;
 • A apertura dun expediente disciplinario.

 

Todos estes acordos seranlle comunicados por escrito á persoa denunciante.

  ¿Queres facer algún tipo de reclamación ou consulta?

  [wp_show_posts id="1627"]