Política de privacidade

 

 

Dende COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA entendemos que é esencial manter unha relación transparente contigo, por iso, a continuación,  presentámosche a nosa Política de Privacidade, para que en todo momento estés debidamente informado acerca de como recopilamos e tratamos de forma segura calquera dato que nos facilites.

Os teus datos serán tratados de conformidade coa lexislación vixente e, en concreto, de acordo ao establecido no Regulamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación de estos datos. Tamén no referente á Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais.

 

Unha lectura detida da nosa Política de Privacidade aportarache a información que precisas para coñecer que destino lle daremos aos datos que nos proporciones.

 

1. QUEN É O RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS TEUS DATOS?

 

Se ti, ou unha persoa autorizada, nos facilitou os teus datos, COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA, con CIF: ESG2701000H somos o responsable do tratamento dos mesmos. Estos datos serán tratados de conformidade co disposto na normativa vixente sobre protección de datos persoais.

 

É posible que existan outros responsables nos tratamentos que realizamos, nese caso sempre informaremos de quen é o/a responsable do tratamento dos mesmos, así como dos seus  datos de identificación.

 

COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos. Para iso adoptamos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, pérdida, tratamento ou acceso non autorizado de acordo co establecido no Regulamento.

 

2. ONDE INFORMAMOS?

 

COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA, a través da páxina web www.coprodega.es no apartado correspondente á política de privacidade. Mais información en Aviso Legal

 

 

3. QUE DATOS PERSOAIS TRATAMOS?

 

Os datos persoais que tratamos son:

 • Aqueles que ti decidas facilitarnos voluntariamente
 • Os datos derivados das comunicacións que manteñas connosco.
 • A información correspondente á túa propia navegación no caso de Servizos Online, (dirección IP ou información derivada de cookies ou dispositivos similares (podes ver a nosa Política de Cookies na web).
 • Aquela información que se encontre dispoñible en fontes accesibles ao público, á que lexítimamente podamos acceder.
 • Os datos que se deriven da relación contractual ou precontractual que manteñas connosco, incluida a túa imaxe, informándote sempre neste caso da posibilidade de captar a túa imaxe.
 • Os que terceiras persoas nos proporcionen sobre ti, existindo unha base lexítima para iso ou aqueles para os que obtivemos o teu consentimento.
 • Os datos de terceiros que ti nos facilites, previo consentimento do terceiro en cuestión.

 

 

4. COMO TRATAMOS OS DATOS?

 

En COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA tratamos os teus datos persoais sempre en estrito cumprimento da lexislación vixente. Ademais, informámoste de que contamos coas medidas técnicas e organizativas adecuadas para garantizar un nivel óptimo de seguridade, garantizando con iso que solo accederán aquelas persoas que teñan autorización, que os manteremos íntegros, evitando calquera pérdida intencionada ou accidental e que reforzamos os sistemas e servizos de tratamento de datos.

 

As operacións, xestións e procedementos técnicos que realizamos de forma automatizada ou non automatizada e que posibiliten a recollida, almacenamento, modificación, transferencia e outras accións sobre datos de carácter persoal, teñen a consideración de tratamento de datos persoais.

 

5. CAL É A LEXITIMACIÓN DO TRATAMENTO?

 

A base de lexitimación do tratamento de Datos Persoais será a que resulte da relación contractual ou precontractual, a laboral ou calquera outra que se requira para o tratamento de datos, tales como o consentimento expreso.

 

 

6. COMO XESTIONAMOS AS COMUNICACIÓNS ELECTRÓNICAS?

 

A duración da prestación do servizo do sitio web e dos servizos é de carácter indefinido.
Sen prexuízo do anterior, O TITULAR resérvase o dereito para, interromper, suspender ou terminar a prestación do servizo da Web ou de calquera dos servizos que o integran, nos mesmos termos que se recollen na condición terceira.

No caso de recibir comunicacións por estos medios (correos electrónicos, mensaxes de resposta automatizada de formularios, e outros sistemas de comunicación) informámosche que as mensaxes se dirixen exclusivamente ó seu destinatario e poden conter información privilexiada ou confidencial. Se non es o destinatario indicado, queda notificado de que a utilización, divulgación e/ou copia sen autorización está prohibida en virtude da lexislación vixente.

De conformidade co establecido na Lei 34/2002 de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, e a Directiva 2002/58/CE comunicámosche que no suposto de que non desexes recibir comunicacións e informacións de índole comercial mediante este sistema de comunicación electrónica, nolo indiques por esta mesma vía indicando no asunto «BAIXA COMUNICACIÓNS COMERCIAIS» para que os teus datos persoais sexan dados de baixa da nosa base de datos. A túa solicitude será accionada nun plazo de 10 días dende o seu envío. No suposto de que non recibamos contestación expresa pola túa parte, entenderemos que aceptas e autorizas que nosa entidade siga realizando as referidas comunicacións.

 

 

7. CANTO TEMPO CONSERVAMOS OS TEUS DATOS?

 

Os datos persoais relativos a persoas físicas que COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA recopilamos por calquera medio, conservaranse mentras o interesado non solicite a súa supresión. Así mesmo, conservaranse mentras se manteña a relación que orixinou o tratamento dos datos, respetando en calquera caso os prazos legais de conservación. Concluido este período, os datos persoais serán eliminados de todos os sistemas de COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA.

 

 

8. OS TEUS DATOS SERÁN COMUNICADOS A TERCEIROS?

 

Non haberá cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais, salvo as xa informadas, que non sexa por unha obriga legal. Se por requerimento da Administración Pública ou das Institucións Autonómicas no ámbito das funcións que a lei lles atribúe expresamente, se nos solicitan os teus datos, estos serán transmitidos.

De existir unha cesión, transmisión ou transferencia de datos persoais fora dos casos anteriormente previstos, serás previamente informado para que nos prestes o teu consentimento se procede.

Pero para poder organizarnos correctamente, ter boas operativas e procedementos que garanticen unha boa xestión COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA pode ver necesario ter que contratar os servizos de asesores, profesionais, ou outras empresas de servizos para tratar datos baixo as nosas indicacións.

Este tratamento por conta de terceiros estará regulado nun contrato que consta por escrito ou algunha outra forma que permita acreditar a súa celebración e contido, especificando expresamente que o encargado do tratamento tratará os datos conforme as nosas instruccións e non os aplicará ou usará con fin distinto ao que figure en dito contrato, nin os comunicará, nin sequera para a súa conservación, a outras persoas.

 

 

9. CALES SON OS TEUS DEREITOS?

 

La normativa de protección de datos outórgalle os seguintes dereitos:

 • Dereito a revogar calquear consentimento prestado previamente.
 • Dereito de acceso: Conocer que tipo de datos se están tratando e as características do tratamento que se leva a cabo.
 • Dereito de rectificación: Poder solicitar a modificación dos datos que sexan inexactos ou non veraces
 • Dereito de portabilidade: Poder obter unha copia en formato interoperable dos datos que están sendo tratados.
 • Dereito á limitación do tratamento nos casos que considere que non é necesario.
 • Dereito de cancelación: Solicitar o cese do tratamento dos datos e a súa supresión cando xa non sexa necesaria a súa conservación.

 

Así mesmo, queremos informarte de que podes retirar o consentimento prestado sin que iso afecte á licitude do tratamento xa realizado, enviando a túa solicitude á mesma dirección indicada no parágrafo anterior. Neste caso, deberás acompañar á túa solicitude, copia do teu DNI ou documento acreditativo da túa identidade.

Se desexas mais información respecto ao tratamento dos teus datos, rectificar aqueles que sexan inexactos, opoñerse e/ou limitar algún tratamento que consideres que non é necesario, ou solicitar a cancelación do tratamento cando os datos xa non sexan necesarios, podes dirixirte por escrito a COLEXIO OFICIAL DE PROTESICOS DENTAIS DE GALICIA en C/ Hórreo, 7,1º Der., , 15702 – Santiago de Compostela (A Coruña) ou mediante correo electrónico a  coprodega@coprodega.es.

 

 • Dita comunicación deberá reflexar a seguinte información: Nome e apelidos do usuario, a petición de solicitude, ou domicilio e os datos acreditativos.
 • O exercicio de dereitos deberá ser realizado polo propio usuario. Non obstante, poderán ser executados por unha persoa autorizada como representante legal do autorizado. En tal caso, deberase aportar a documentación que acredite esta representación do interesado.

 

Recordarche, ademais, que tes dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (AEPD), se consideras infrinxidos os teus dereitos Protección de datos C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid – FAX: 914483680- TELF: 901 100 099- E-mail: ciudadano@agpd.es

 

 

10. CAL É A FINALIDADE E BASE DE LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS?

 

 

ACTIVIDADE  DE TRATAMENTO FINALIDADE DO TRATAMENTO BASE DE LEXITIMACIÓN
Xestión fiscal e contable Tratamento necesario para o cumprimento das obligaciones fiscales y contables Relación contractual

Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Xestión de contactos Tratamento dos datos para poder manter comunicacións cos interesados/as Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Organización de eventos e actividades Xestión e coordinación de actividades e eventos afins á actividade da entidade. Control de asistencia e participantes. Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Comunicación informativa e notificacións Difusión de actividades e notificacións de información relevante relacionada coa actividade da entidade Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión multimedia Tratamento de imaxes e/ou vídeos para a difusión en medios de comunicación e redes sociais y la promoción de las actividades Consentimento expreso do interesado/a
Xestión de clientes Tratamento dos datos necesarios para o mantemento da relación comercial/contractual cos clientes, a facturación, o servicio post-venta, o envío de promocións e publicidade e a fidelización. Relación contractual

Relación comercial

Xestión de convocatorias, consellos e citas do órgano directivo Xestión da comunicación da empresa cos miembros da xunta directiva, personas e instituciones con vinculación a la empresa y otros interesados para la gestión e información sobre convocatorias, reuniones de consejo, citaciones y otras Relación contractual

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceiros

Xestión do rexistro de usuarios/as da plataforma web Rexistro, mantemento e conservación de usuarios da plataforma web Relación contractual

Consentimento expreso do interesado/a

Xestión de potenciais clientes Poder realizar as comunicacións necesarias con posibles clientes e/ou outros interesados/as, envío de presupostos, tarifas, costes de produtos e demáis información solicitada previa a establecer unha relación contractual Relación comercial
Formación de colexiados Tratamento dos datos necesarios para a formación de colexiados e persoal interesado Obriga legal para o/a responsable

Intereses lexítimos prevalentes do responsable ou de terceros

Xestión de colexiados/as Xestionar a relación co colexiado/a, contacto, facturación, envío de información y otras actividades relacionadas Relación contractual
Xestión web Xestionar as consultas, contactos e reclamación recibidas a través da páxina web Consentimento expreso do interesado/a
Falamos?