O COLEXIO COPDG VISITA AOS IES DA ESPECIALIDADE EN GALICIA

O COLEXIO COPDG VISITA AOS IES DA ESPECIALIDADE EN GALICIA

O Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia, convidado polos centros educativos e o profesorado, visita os institutos onde se imparte a especialidade dos futuros profesionais da prótese dental.

Como vén sendo costume coincidindo co período das formacións (FCTs) en prácticas das empresas-laboratorios dentais na nosa comunidade, e antes de finalizar o curso académico para a obtención da titulación, o presidente do Colexio D. Avelino J. Sanmartín é convidado polos centros educativos para tratar de achegar aos futuros profesionais outros coñecementos e aspectos da profesión que non están contemplados no temario currículo formativo como son: a titulación e organización profesional desde a súa creación, a institución colexial, as peculiaridades da profesión, —que os docentes tratan de achegar ao alumnado desde a óptica da institución colexial— a experiencia profesional e a práctica diaria, así como o conxunto de normativas, licenzas, regulamentos e requisitos ás que estarán suxeitos á hora de dedicarse á actividade nas súas diversas especialidades técnicas; igualmente, para expoñer tamén o abanico de saídas profesionais ás que poden optar unha vez alcanzada a súa titulación académica.

Tras a exposición e presentación de todo iso co debido respecto e rigor, ábrese un dialogo e intercambio de inquietudes nun ambiente de cordialidade e empatía entre profesores, alumnos e o presidente, onde se expoñen curiosidades e dúbidas razoables en relación co exercicio da profesión no día a día, e as perspectivas nun futuro máis inmediato que lles vaia a afectar e tratar de encamiñar a súa formación e as súas saídas profesionais.

É neste punto do encontro onde o presidente do Colexio vai dando respostas ben claras e convídalles á conveniencia da súa vinculación temperá co Colexio, pois é, na institución colexial, onde reside o maior coñecemento e implicación das necesidades formativas e perfís profesionais para dar resposta capacitada ás demandas que nos fan chegar os nosos/as colexiados/as á hora de atender as necesidades dos seus laboratorios, os cales son cada vez máis solicitados, debido á inminente implantación das tecnoloxías dixitais e o fluxo dixital en todos os procesos que, por Lei, están exclusivamente asignados ao protésico dental no ámbito da súa competencia profesional.

É nestas visitas e encontros cos estudantes e formadores onde a institución colexial percibe e capta o sentir, as necesidades e a realidade da calidade da formación que se está impartindo nos nosos centros de formación. Do que subxace e ante a lamentable ou inexistente dotación de medios, instrumental, materiais, equipamentos e instalacións, —xa que visitamos tamén as instalacións dos centros formativos— o Colexio adquire o compromiso de transmitilo, como unha máis das súas funcións, á Administración Autonómica, iso ademais, nun contexto no que absurdamente, xa non se contemplan docentes da especialidade coa experiencia profesional para a docencia académica salvo raras excepcións. Todo iso ten como resultado unha máis que precaria formación e preparación dos estudantes e das súas posibilidades para incorporarse ao mercado laboral.

Así pois ante a falta de respostas públicas, desde o Colexio vimos tratando de paliar estas situacións complementando a formación académica coa formación continuada e a orientación laboral que desde o colexio ofrécese en dous niveis de formación, un de INICIACION (estudantes recentemente titulados) e outro AVANZADO (profesionais en activo e continuación do nivel I) cuxos contidos son os coñecementos do Analóxico ao Dixital e os Procesos Dixitais, sendo de seis a oito módulos cada un e con Sistema de Acreditación de Formación Continuada pola Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.

Tamén se lles informa do acceso ao Colexio aos estudantes, a través do Rexistro de Estudantes de Prótese Dental, adquirindo o carácter de Pre-colexiados do que poden acceder á información a través da web www.coprodega.es É esta unha iniciativa que os estudantes acollen como unha oportunidade de contacto tanto para a súa información, formación, orientación laboral, e demais servizos dos que xa dispoñen os nosos/as colexiados/as como son biblioteca, sala de xuntas, promocións comerciais, servizos profesionais, asesoramento de diversa natureza, defensa xurídica, seguros de diversas coberturas, lecer e vacacións, bancarios e outros servizos dos que poden beneficiarse, aos que debemos engadir ademais, estar en contacto directo coa profesión e o sector.

Nestes encontros os alumnos/as expoñen diversas curiosidades e dúbidas razoables sobre o exercicio da profesión, as saídas profesionais e os servizos e atencións ás que dá cobertura e respaldo o Colexio. O Colexio, ao ser a Corporación profesional ou entidade que representa, aglutina e vela polos intereses dos profesionais da prótese dental en Galicia, lémbralles o requisito da colexiación para poder exercer a profesión como profesionais sanitarios.

As visitas e encontros realizados polo Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia neste curso académico, comezaron no CIFP Anxo Casal en Coruña, seguidamente ao CIFP Politécnico de Lugo e o máis recente no IES Lamas de Abade en Santiago de Compostela o pasado 29 de abril, facéndose entrega aos alumnos de todos eles, dun obsequio do Colexio con motivo da visita.

 

 

 

 error: contido protexido!
Falamos?