FINS E FUNCIÓNS

Constiúe a súa finalidade esencial ordenar no ámbito das súas competencias o exercicio da profesión, e velar pola defensa dos intereses dos seus colexiados.

A título meramente orientativo podemos citar algunha das funcións e fins recollidos nos artigos 7º e 8º dos vixentes Estatutos:

 

  1. Lograr a constante mellora da calidade das prestacións profesionais dos colexiados promovendo a sua formación e perfeccionamento.
  2. Cooperar coa mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión.
  3. Colaborar coas Administracións públicas no exercicio das súas funcións.
  4. Crear, soster e fomentar obras e institucións de previsión, de crédito, consumo e seguridade (convenios).
  5. Fomentar os actos de carácter cultural e científico.
  6. Exercitar as accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal.
  7. Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional (asesoramento xurídico, económico, administrativo ou técnico) cultural, asistencial e análogos.
  8. Intervir como mediador en conflictos profesionais que xurdan entre os colexiados, e actuar como árbitro nos conflictos entre colexiados e terceiros, cando o soliciten ámbalas partes.
  9. Colaborar coas Administracións públicas en materia das súas competencias e participar nos órganos consultivos da Administración de Galicia.
Total Page Visits: 495 - Today Page Visits: 2
[wp_show_posts id="1627"]