ESTATUTOS

Os vixentes Estatutos do Colexio, despois de ser sometidos a votación pola Asemblea Xeral en sesión celebrada o 17 de abril do 2004, foron aprobados polo Presidente da Xunta de Galicia mediante Decreto 304/2008, do 9 de outubro, quedando expresamente derogados os aprobados mediante Decreto 69/2000, do 7 de abril.

 

O seu texto articulado constitúe a adaptación esixida pola Disposición transitoria da Lei 11/2001, do 28 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, e caracterízase polas seguintes notas esenciais:

 

  • Recollen de forma pormenorizada o sistema de asignación de competencias e funcións entre os distintos órganos, así como o réxime de delegación e as normas de funcionamento.
  • Adaptan a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os procedementos para ditar actos de carácter administrativo, en relación co exercicio de funcións administrativas.
  • Regulan o réxime económico -financeiro e orzamentario, establecendo as normas para a execución do orzamento.
  • Fixan o procedemento de moción de censura, así como para a renovación cada catro anos dos cargos dos órganos de goberno.
  • Por último, regulan o procedemento disciplinario adaptando a normativa estatal sobre o exercicio da potestade sancionadora.

 

Finalmente engadir, que de acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, o noso Colexio por ser único e ter como ámbito de actuación a Comunidade Autónoma de Galicia, asume as funcións que a Lei atribúe aos Consellos Galegos de Colexios Profesionais.

 

A continuación pode consultar os nosos estatutos divididos nos distintos títulos para facilitar a súa lectura.

Total Page Visits: 2251 - Today Page Visits: 6
[wp_show_posts id="1627"]