COPRODEGA renova o convenio con A.M.A.

COPRODEGA renova o convenio con A.M.A.

O Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia e a aseguradora A.M.A. renovamos o convenio da póliza de Responsabilidade Civil Profesional que o Colexio ten contratada con dita aseguradora.

O convenio foi subscrito por Avelino Sanmartín Caamaño, na súa condición de presidente do colexio e por Jorge Nogueira Rey, Delegado da Oficina de Santiago de Compostela da aseguradora A.M.A.

Seguro de Responsabilidade Civil Profesional

A contratación dun Seguro de responsabilidade é necesaria para todos os profesionais e as súas sociedades, que exerzan a actividade sanitaria.

A Lei 44/2003, no seu artículo 46, di que “Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la asistencia privada, así como las personas jurídicas o entidades de titularidad privada que presten cualquier clase de servicios sanitarios, vienen obligadas a suscribir el oportuno seguro de responsabilidad, un aval u otra garantía financiera que cubra las indemnizaciones que se puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión de la prestación de tal asistencia o servicios.”error: contido protexido!
Falamos?