Saúdo do Presidente

Benvido

ao teu sitio

Igual que o Colexio, a nosa web evoluciona cos tempos para prestarte o mellor servizo posible como profesional e usuario.

 

Agora é máis cómoda, comprensible e útil, para que poidas informarte de todas as novidades da nosa profesión de forma áxil.

 

A tú opinión é moi importante para facela aínda mellor: se tes algunha suxerencia sobre os contidos, recollerémola co máximo interés. Grazas pola túa participación.

 

Estamos aquí para o que precises.

 

Avelino J. Sanmartín Caamaño

Fins e funcións

A finalidade esencial do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia é ordenar no ámbito das súas competencias o exercicio da profesión, e garantir a defensa dos intereses dos colexiados e dos usuarios dos seus servizos.

Algúns dos fins e funcións recollidos nos artigos 7º e 8º dos vixentes Estatutos son:

Lograr a constante mellora da calidade das prestacións profesionais dos colexiados promovendo a sua formación e perfeccionamento.

Cooperar coa mellora dos estudos conducentes á obtención de títulos habilitantes para o exercicio da profesión.

Colaborar coas Administracións públicas no exercicio das súas funcións.

Crear, soster e fomentar obras e institucións de previsión, de crédito, consumo e seguridade (convenios).

Fomentar os actos de carácter cultural e científico.

Exercitar as accións legais e adoptar as medidas necesarias para evitar o intrusismo profesional e a competencia desleal.

Organizar actividades e servizos comúns de carácter profesional (asesoramento xurídico, económico, administrativo ou técnico) cultural, asistencial e análogos.

Intervir como mediador en conflictos profesionais que xurdan entre os colexiados, e actuar como árbitro nos conflictos entre colexiados e terceiros, cando o soliciten ámbalas partes.

Colaborar coas Administracións públicas en materia das súas competencias e participar nos órganos consultivos da Administración de Galicia.

Natureza xurídica

O Colexio Oficial de Protésicos/as Dentais de Galicia (COPRODEGA) é unha organización profesional dos/as protésicos/as dentais que exercen en Galicia.

É unha corporación de dereito público de base privada de carácter representativo, de estrutura interna e funcionamento democrático, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins. (artigo 1º dos Estatutos).

 

Por ser un Colexio único no seú ámbito territorial, asume as competencias propias dos Consellos Autonómicos previstas polo artigo 25 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, pola que se regulan os colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

De acordo co artigo 150.2º da Constitución Española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á comunidade autónoma galega, transfire no marco da lexislación básica do Estado,

o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, completando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.90º do Estatuto de Autonomía de Galicia.

 

A transferencia en materia de colexios profesionais fíxose efectiva a través do Real Decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia.

 

Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia creouse pola lei 4/1998, do 30 de xuño. A asamblea constituínte do devandito colexio elaborou e aprobou os seus estatutos, que foron aprobados definitivamente pola Administración a través do Decreto 69/2000, do 7 de abril, e modificados posteriormente polo Decreto 304/2008, do 9 de outubro.

Domicilio social

Sede da Secretaría Técnica e lugar de atención directa aos colexiados e de reunión dos órganos de goberno.

Hórreo, 7 - 1º Dta.
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)

+34 981 571 017

+34 981 571 017

coprodega@coprodega.es

Luns a venres
09:00 - 14:00 h / 17:00 - 19:00 h

Órganos de goberno

En consonancia co establecido na Lei 11/2001, do 18 de setembro, pola que se regulan os colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, o artigo 16º dos vixentes Estatutos establece os órganos de goberno e representación do Colexio.

 

A estrutura técnica, administrativa e xurídica recae na Secretaría Técnica e na Asesoría Xurídica. A estrutura básica, de acordo coa acta de proclamación da única candidatura presentada como candidatura electa, publicada no DOGA núm. 86/2009, do 05/05) está formada polos seguintes colexiados:

Asemblea Xeral

É o órgano supremo do Colexio e está composta por todos os colexiados con plenitude de dereitos. Reunirase como mínimo unha vez ao ano en sesión ordinaria que deberá celebrarse durante o primeiro trimestre.

Pleno da Xunta de Goberno

Por así establecelo o artigo 28º dos Estatutos o Pleno reunirase obrigatoriamente dúas veces ao ano en sesión ordinaria e en sesión extraordinaria cando así o estime oportuno o Presidente ou a Comisión Permanente previo acordo expreso ou o soliciten formal e motivadamente por escrito un terzo dos seus membros.

Comisión Permanente

Composta polo Presidente, Vicepresidente, Secretario, Interventor, Tesoureiro e Poñente de Cultura. De acordo co previsto no artigo 31º dos Estatutos a Comisión Permanente celebrará sesión ordinaria unha vez cada dous meses e con carácter extraordinario cada vez que o Presidente ou dous membros da Comisión o consideren conveniente.

Comisión Plenarias Informativas

Son órganos de carácter informativo e de preparación e asesoramento dos asuntos que se sometan a deliberación da Asemblea Xeral e do Pleno e Comisión Permanente da Xunta de Goberno. A súa composición e réxime de funcionamento están regulados nos artigo 40º e 41º dos Estatutos. A comisión constituída responde ao seguinte ORGANIGRAMA:

Estatutos

Os vixentes Estatutos do Colexio, sometidos a votación pola Asemblea Xeral na sesión do 21 de xuño de 2008, foron aprobados polo Presidente da Xunta de Galicia mediante o Decreto 304/2008, de 9 de outubro, quedando expresamente derogados os aprobados mediante o Decreto 170/2004, de 7 de xullo.

De acordo co establecido no artigo 27 da Lei 11/2001, do 18 de setembro, o noso Colexio por ser único e ter como ámbito de actuación a Comunidade Autónoma de Galicia, asume as funcións que a Lei atribúe aos Consellos Galegos de Colexios Profesionais.

 

O texto articulado dos vixentes Estatutos constitúe a adaptación esixida pola Disposición transitoria da Lei 11/2001, do 28 de setembro, de Colexios Profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia, e caracterízase polas seguintes notas esenciais:

Recollen de forma pormenorizada o sistema de asignación de competencias e funcións entre os distintos órganos, así como o réxime de delegación e as normas de funcionamento.

Adaptan a Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, os procedementos para ditar actos de carácter administrativo, en relación co exercicio de funcións administrativas.

Regulan o réxime económico -financeiro e orzamentario, establecendo as normas para a execución do orzamento.

Fixan o procedemento de moción de censura, así como para a renovación cada catro anos dos cargos dos órganos de goberno.

Por último, regulan o procedemento disciplinario adaptando a normativa estatal sobre o exercicio da potestade sancionadora.

Centros de formación

Onde cursar en Galicia o ciclo Formativo de FP de Grado Superior Sanidade, para obter o Título Oficial de Técnico Superior en Prótesis Dentais.

‣  CIFP ÁNXEL CASAL – MONTE ALTO [Público] | Paseo Marítimo, 47 – A Coruña


 

‣  IES LAMAS DE ABADE [Público] | Raiola, 8 – Santiago de Compostela

 

‣  CPR SANTA APOLONIA [Privado] | A Poza Real, 5 – Conxo, Santa María

cpr.santa.apolonia@edu.xunta.es   |  www.staapolonia.net  |  +34 981 520 273

 


 

‣  IES POLITÉCNICO DE LUGO [Público]  |  Armando Durán, 3 – Lugo

ies.politecnico.lugo@edu.xunta.es  |  www.politecnicolugo.org  |  +34 982 220 328

 


 

‣  BIG FORMACIÓN CPR SAN MARCOS [Privado]  |  Avenida de Buenos Aires, 61 – Ourense

cpr.sanmarcos@edu.xunta.es  |  www.csmarcos.es  |  +34 988 248 794

 


 

‣  IES MANUEL ANTONIO [Público]  |  Avenida de Madrid, s/n – Vigo

ies.manuel.antonio@edu.xunta.es  |   www.edu.xunta.gal/centros/cifpmanuelantonio  |  +34 986 273 800

 


 

‣  CPR SANITEX [Privado]  |  Ramón y Cajal, 16 – Vigo

cpr.sanitex@edu.xunta.es  |  www.sanitex.es  |  +34 986 410 390

 


error: contido protexido!
Falamos?