Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia – Coprodega

Colexio Oficial de Protésicos/as Dentais de Galicia é unha organización profesional dos /as protésicos/as dentais que exercen en Galicia.

 

É unha corporación de dereito público de carácter representativo, de estrutura interna e funcionamento democrático, con personalidade xurídica propia e plena capacidade para o cumprimento dos seus fins.

 

De acordo co artigo 150.2º da Constitución Española, a Lei orgánica 16/1995, do 27 de decembro, de transferencia de competencias á comunidade autónoma galega, transfire no marco da lexislación básica do Estado, o desenvolvemento lexislativo e a execución en materia de corporacións de dereito público representativas de intereses económicos e profesionais, completando así o ámbito competencial determinado no artigo 27.90º do Estatuto de Autonomía de Galicia.

 

A transferencia en materia de colexios profesionais fíxose efectiva a través do Real Decreto 1643/1996, do 5 de xullo, e asumiuse polo Decreto 337/1996, do 13 de setembro, da Xunta de Galicia.

 

Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia creouse pola lei 4/1998, do 30 de xuño. A asamblea constituínte do devandito colexio elaborou e aprobou os seus estatutos, que foron aprobados definitivamente pola Administración a través do Decreto 69/2000, do 7 de abril, e modificados posteriormente polo Decreto 304/2008, do 9 de outubro.

 

Total Page Visits: 2037 - Today Page Visits: 3
[wp_show_posts id="1627"]