Servizos do Colexio

Incorporarse ao Colexio é altamente beneficioso para o exercicio individual da profesión. Como colexiado, tes dereito a unha serie de servizos -que tratamos sempre de ir ampliando- destinados a mellorar a túa formación, facilitarte o acceso ao mercado de traballo e favorecer o desenvolvemento da túa actividade.

✔ Seguro de Responsabilidade civil gratuito

 

Este seguro é obrigatorio para o desenvolvemento da actividade profesional de protésico dental.

✔ Asesoramento xurídico gratuito

 

Tanto para cuestións propias da túa actividade profesional como de carácter persoal. Podes poñerte en contacto con nós por teléfono, correo electrónico ou de maneira presencial con cita previa.

✔ Tramitación gratuita da Licenza de funcionamento para fabricantes de produtos sanitarios a medida

 

Achegámoste toda a documentación que precisas presentar para obtela.

✔ Formación continuada a prezo reducido

 

Periódicamente organizamos cursos, xornadas, conferencias e seminarios de interese para os profesionais protésicos dentais, impartidos por profesionais do sector. Con diploma acreditativo de asistencia ou acreditación do Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o caso.

✔ Bolsa de emprego gratuita

 

Na que podes inscribirte para optar ás ofertas de emprego publicadas nesta web.

✔ Convenios de colaboración en condicións moi vantaxosas

 

Con entidades públicas e privadas (en materia de seguros, xestión de residuos, produtos financeiros, protección de datos, educación, saúde visual, aloxamento, etc.) que ofrecen prestacións de carácter social e profesional.

✔ Emisión, a instancia de parte, de informes periciais e profesionais con honorarios

 

Se estás inscrito no rexistro de peritos protésicos e actúas nalgún procedemento, a túa labor devengará en honorarios ao teu favor.

✔  Bolsa de peritos gratuita

 

Se estás rexistrado como perito (para poder emitir informes periciais e profesionais), estarás incluido automáticamente nela.

✔ Contidos exclusivos nesta web

 

Iniciando sesión co nome de usuario e contrasinal de colexiado que te brindamos.

✔ Canal de denuncia anónima nesta web

 

Para darnos a coñecer calquera acción ou omisión contraria á lei ou aos principios do Colexio da que teñas constancia, co obxectivo de promover e mellorar as boas prácticas no noso sector.

✔ Suscripción gratuita á revista profesional “Labor dental técnica”

 

Unha publicación de referencia no sector da prótese dental pola súa información sobre os últimos produtos, sistemas e procedementos, así como polos artigos técnicos, que axudan a esclarecer os problemas cotiáns dos laboratorios dentais.

✔ Biblioteca profesional gratuita

 

Acceso, en réxime de préstamo, ao fondo bibliográfico completo do Colexio.

✔ Información periódica

 

Mediante esta web, o correo electrónico e as redes sociais do Colexio terás información constante de todas as novas relacionadas co exercicio da actividade de protésico dental.

Preguntas frecuentes

O convenio do metal é aplicable para os laboratorios?

Segundo a Sentenza ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de data de 12 de marzo de 2018, no Recurso de Suplicación 4277/2017, o criterio para a aplicación ou non do convenio do metal debe basearse no material utilizado para a elaboración das próteses dentais e non en función da clasificación da actividade de protésico dental no correspondente CNAE 3250.

 

Neste senso a Sentenza referida pronuúnciase do seguinte xeito: […] O criterio de atender ao material co cal se realizan as próteses dentais non é un criterio  irrazonable pois, aínda que certamente quen realiza as próteses dentais é sempre un  protésico dental calquera que sexa o material utilizado, iso non significa necesariamente que as técnicas aplicadas sexan as mesmas, co cal o traballo non é o mesmo

 

O criterio de determinar o convenio aplicable ás empresas de elaboración de próteses dentais en función do material que utilizan na elaboración é un criterio que foi asumido pola Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivos na consulta que, en relación a outra reclamación similar, solicitoulle o propio Xulgado do Social que ditou a sentenza obxecto do presente recurso. Resulta oportuno aquí lembrar que os seus ditames, sen ser vinculantes, si se deben valorar como  orientativos dadas as funcións que legalmente asume.

 

Feita esta precisión de carácter máis xeral, a súa aplicación ao caso de autos conduce a aplicar o convenio do vidro pois a empresa alega que as próteses dentais que elabora son de cerámica, e o traballador non acreditou de ningún xeito a utilización de metal para a súa elaboración, debéndose mesmo precisar que, nalgún caso xudicializado en que non se acreditou o carácter metálico da maioría dos produtos comercializados pola empresa, negouse a aplicación do convenio do metal (STSJ/País Vasco de 22/2/2011, RS 32/2011). Precisamente a ausencia de metal na elaboración das próteses dentais no caso da empresa demandada determina que a ningún traballador ou traballadora da mesma aplíqueselle o convenio do metal, co cal non existe vulneración algunha do principio xurisprudencial de unidade de convenio para cada empresa -un principio que, devandito sexa de paso, tampouco é un principio de carácter universal, pois así mesmo a xurisprudencia admite a aplicación de varios convenios colectivos a unha mesma empresa cando existan actividades igualmente principais e autónomas: principio de especificidade.

Cal é o prazo de garantía das próteses dentais?

O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, é dicir, que neste caso, o  protésico dental, está obrigado a entregar os produtos sanitarios a medida conforme o prescrito, no suposto de ausencia de conformidade, e segundo regúlase no artigo 118 do  R.D. Lexislativo 1/2007, o consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato, de acordo co previsto neste título.

 

O artigo 123 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, establece un período de garantía de dous anos para os produtos sanitarios.

 

Con todo, este período de garantía non sería válido para algunhas próteses dentais que están pensadas para exercer unha función que require un desgaste máis rápido, por exemplo, as  férulas de descarga.

 

Por lei, os laboratorios  protésicos ofrecen unha garantía mínima de dous anos para defectos de fabricación nos seus produtos, aínda que isto depende en gran medida do tipo de prótese dental realizada e o material escollido. Nalgúns casos, como pode ser o dos implantes dentais, esta garantía pode estenderse ata os dez anos. Cando o  protésico  entregue a prótese dental debe facer entrega con ela dos documentos que certifican a calidade dos materiais utilizados e que servirán como garantía

 

A acción para reclamar o cumprimento da garantía prescribirá aos tres desde a entrega do produto, salvo os supostos de suspensión do prazo por reparación ou substitución do produto.

Cal é a normativa dun centro de fresado?

Os laboratorios de prótese dental son establecementos sanitarios baixo a tutela e supervisión da Consellería de Sanidade e teñen que estar dirixidos por  protésicos dentais titulados ou habilitados e debidamente colexiados e deben ter a autorización sanitaria de funcionamento outorgada pola correspondente Consellería de Sanidade para fabricar produto sanitario a medida, —próteses dentais—.

 

Os centros de  fresado son centros industriais non aptos para a fabricación de  producto sanitario a medida, aínda que si poden fabricar produto intermedio que será o que terá que terminar forzosamente un laboratorio de prótese dental, limitándose a unha fabricación industrial e a lexislación que os regula é diferente en parte á dos laboratorios de prótese dental.

A factura do protésico dental leva IVE?

1.- De acordo co establecido no artigo 4, apartado un da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (BOE do 29 de decembro), estarán suxeitas ao citado Imposto as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas no ámbito espacial do Imposto por empresarios ou profesionais a título  oneroso, con carácter habitual ou ocasional, no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional.

2.- O artigo 20, apartado un, número 5º da mesma Lei declara que están exentas do Imposto as prestacións de servizos realizadas no ámbito das súas respectivas profesións por  estomatólogos,  odontólogos, mecánicos dentistas e  protésicos dentais, así como a entrega, reparación e colocación de próteses dentais e  ortopedias maxilares realizadas polos mesmos, calquera que lla persoa a cuxo cargo se realicen ditas operacións.

 

Están exentas do Imposto sobre o Valor Engadido as entregas de próteses dentais (fabricadas polo  protésico), así como as prestacións de servizos realizadas por  protésicos dentais que estean facultados para realizar as devanditas operacións no desenvolvemento da súa profesión conforme ao previsto no Real Decreto 1594/1994, aínda que actúen por medio dunha sociedade ou entidade, sen que sexa obstáculo para a aplicación da exención o feito de que o destinatario das operacións sexa outra empresa mercantil que se dedica á mesma actividade de confección de próteses dentais e que á súa vez entregará as mesmas a dentistas e  odontólogos.

 

Consulta Vinculante nº V1118-18, de 30 de abril de 2018

Un odontólogo pode ter o seu laboratorio na súa clínica?

A Lei impide que unha clínica dental poida ter un laboratorio de prótese dental na mesma en base aos seguintes preceptos:

 

1º.- O Real Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios establece:

 

” Artigo 4. Garantías de independencia. Sen prexuízo das incompatibilidades establecidas para o exercicio de actividades públicas, o exercicio clínico da medicina, odontoloxía, veterinaria e outras profesións sanitarias con facultade para prescribir ou indicar a dispensación dos medicamentos, serán incompatibles con calquera clase de intereses económicos directos derivados da fabricación, elaboración, distribución e comercialización dos medicamentos e produtos sanitarios.

 

2º.- O Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio, polo que se desenvolve o previsto na Lei 10/1986, que regula a Profesión de  Odontólogo  Protésico e  Higienista Dental, na súa articulo 2.1 establece:

 

” Artigo 2.

 

1º.- As consultas dentais, como espazo físico destinado unicamente a este fin, deberán cumprir, ademais dos requisitos adicionais establecidos polas Comunidades Autónomas para obter a autorización de apertura, os que se determinan a continuación……”

 

Na súa virtude, por unha banda o Odontólogo non pode ter intereses derivados da fabricación e comercialización das próteses dentais e, por outra banda as clínicas dentais son espazos físicos destinados exclusivamente ao devandito fin polo que nin fisicamente nin xuridicamente pódese instalar un laboratorio dentro dunha clínica.

Que epígrafes corresponden á actividade de protésico?

Debe establecerse, co obxecto de poder determinar a clasificación correcta que corresponde aos protésicos dentais nas Tarifas do Imposto sobre Actividades económicas, a distinción entre protésicos que realizan a fabricación dos aparatos de próteses dentais e aqueles outros que non executan materialmente a elaboracion destes, limitándose no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicso ao servizo de terceiras persoas.

 

Así pois, en función da diferenciación reseñada cómpre indicar que no primeiro caso, isto é, protésicos ou talleres laboratorios de prótese dental que realizan a fabricación de tales aparatos e que polo tanto desenvolven unha actividade industrial por canto que a mesma supón a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humáns coa finalidade de intervir na produción de bens isto é, a obtención dos devanditos aparatos de próteses dentais, estariamos en presenza dunha actividade empresarial clasificada por conseguinte na sección primeira das Tarifas do imposto, concretamente no epígrafe 392.2 que comprende a fabricación de aparatos e próteses dentais e ortopedia, e no que así mesmo se deben considerar incluidos non só a elaboración e fabricación de tales aparatos senón tamén a realización polo fabricante de cantos proxectos, cálculos e traballos preparatorios ou complementarios resulten imprescindibles para levar a cabo a produción de tales próteses dentais, talos como o deseño, estudo, preparación… das devanditas próteses.

 

No segundo suposto reseñado, isto é, protésicos que non elaborar materialmente os aparatos senón que se limitan no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicos ao servizo de terceiras persoas, aportando as súa ideas, efectuado deseños, estudos, medicións e demáis traballos preparatorios encamiñados á obtención das próteses dentais sen que, en ningún caso, leven a cabo a realización material ou fabricación destas, encontrámonos cunha actividade profesional clasificada no grupo 837 da sección segunda das Tarifas “Protésicos e Hixienistas Dentais”. Debe lembrase aquí que, como non podía ser de outro xeito, a natureza e carácter da actividade (profesional) esixe que a clasificación anterior (grupo 837, sección segunda) únicamente sexa aplicable aos suxeitos pasivos do imposto que sexan persoas físicas, esixencia imposta así mesmo pola regra 3ª.3 da Instrucción.

 

Por conseguinte, no epígrafe 392.2 clasificaranse aqueles protésicos dentais, titulares de laboratorios e talleres, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, que efectúen materialmente os traballos de fabricación das próteses, estando incluido no dito epígrafe cantos traballos preparatorios ou complementarios resulten imprecindibles para a realizaciín dos ditos aparatos.

 

No grupo 837 da sección segunda clasificaranse aqueles protésicos profesionais, que como xa quedou evidente sexan persoas físicas, e que realicen os estudos, deseños, medicións… poñendo a súa formación técnica a disposición de terceiros, isto é, trátase dunha mera prestación de servizos profesionais, sen que en ningún caso executen os traballos materiais de fabricación ou elaboración das correspondentes próteses.

Podo ter no mesmo local un laboratorio e unha clínica dental?

Non se pode ter nun mesmo local clínica e laboratorio, debido a que o Real Decreto 1594/1994, do 15 de xullo, polo que se desenvolve o previsto na Lei10/1986, que regula a profesión de  Odontólogo,  Protésico e  HiXienista dental, no seu Artigo 2.1. establece que:

 

“As consultas dentais, como espazo físico destinado únicamente a este fin….”.

 

Por tanto as Clínicas Dentais deben un espazo físico destinado exclusivamente ao fin de Clínica e non outros.

 

Pola súa banda, o Artigo 8.1 da mesma norma apuntada establece

 

“O exercicio da actividade profesional do  Protésico dental desenvolverase no laboratorio de prótese, que é un establecemento situado nun espazo físico inmoble dedicado unicamente a este fin…”.

 

Polo tanto os laboratorios de Prótese Dental tamén deben ocupar un espazo físico dedicado unicamente ao fin de laboratorio.

Hai algunha obriga legal de actualizarse?

Legal non, pero si ética. O desenvolvemento profesional continuo é fundamental para levar a cabo unha práctica profesional actualizada e de calidade. Cada prótese ou dispositivo é unha obra artesanal única e personalizada que ten de cumplir todolos requisitos necesarios, tanto funcionais como estéticos, polo que -para desempeñar a profesión- ademáis dos coñecementos técnicos e sanitarios (propiedades químicas e físicas dos materiais, técnicas de traballo e uso de maquinaria e instrumental, anatomía oral e facial, etc.), o protésico dental precisa ser habilidoso coas súas mans e perfeccionarse como profesional co paso do tempo, para adquirir unha requerida experiencia na súa labor creativa.

 

Que requisitos se esixen para abrir un laboratorio?

A normativa estatal e a Autonómica de 2008,  absurdamente, non consideran aos laboratorios establecementos sanitarios e por iso non se require autorización algunha da Consellería de Sanidade, que excepción da licenza de fabricante.

 

Devandito isto a posta en funcionamento dun laboratorio require realizar trámites ante as seguintes Administracións Públicas:

 

 1. Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 2. Administración Municipal.
 3. Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
 4. Tesourería Xeral da Seguridade Social

 

1.- Axencia Estatal Da Administración Tributaria (AEAT)

 

A primeira actuación administrativa consiste na cumplimentación da declaración censual de alta no Rexistro Nacional de Actividades a través do modelo 036 que será presentado na Delegación Territorial da Axencia Tributaria e no que se fará constar a solicitude do NIF, a data de inicio de actividade e os deberes fiscais en materia de IRPF, IVE, e IAE.

 

En todo caso, a data de inicio deberá coincidir con aquela que consta no alta do IAE, nacendo a partir deste intre o deber de presentar as declaracións que se derivan do réxime fiscal declarado.

 

O alta no IAE formalizarase no modelo 840 que deberá presentarse antes dun mes desde inicio da actividade na Delegación Territorial da AEAT ao nas Entidades locais (Concellos ou Deputacións Provinciais) que teñan asumida por delegación a xestión censual do imposto.

 

Esta declaración deberá presentarse aínda que se teña a condición de actividade exenta por volume de operacións, salvo que a cota resultante sexa cero. En canto ao epígrafe do IAE, o laboratorio, por ter como obxecto a fabricación dun produto sanitario a medida, está incluído no epígrafe 392.2 sobre “Fabricación de aparellos de próteses e  ortopedia”, sen prexuízo da inclusión simultánea, do profesional no epígrafe 837 de “Protésicos e  higienistas dentais”, cando exerza a profesión ben de fronte ao público, ou preste un servizo no laboratorio de achega de ideas e solucións, preparación de deseños, estudos, medicións, etc. para a elaboración da prótese.

 

2.- Administración Local: Licenza de Apertura

 

As actividades de fabricación de prótese están suxeitas a licenza previa de apertura estando clasificadas como perigosas. A solicitude deberá presentarse no Concello do termo Municipal no que se desenvolva a actividade debendo acompañar, en todo caso, a seguinte documentación:

 

 1. Solicitude dirixida ao Alcalde.
 2. Proxecto técnico e memoria descritiva detallando as características da actividade cos sistemas correctores que se propoñan utilizar.
 3. Orzamento e Planos de emprazamento.
 4. Autoliquidación da taxa, en réxime de depósito previo, cando así o establecera o Concello na correspondente Ordenanza.

 

Transcorrido o prazo de catro meses sen que recaese nin se notificase Resolución expresa procederase denunciar a mora perante o Concello e a Comisión Provincial da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Transcorridos dous meses desde a denuncia poderá considerarse outorgada a licenza por silencio administrativo, agás que a Comisión notificase o seu ditame desfavorable e este estivese pendente de execución polo Concello.

 

Tamén é obxecto desta licenza a comprobación de que a actividade está autorizada polo Plan Urbanístico do Concello na zona e lugar de localización pretendido, podendo ser denegada por incompatibilidade con aquel.

 

Administración Local: Licenza de Obra

 

Cando lla prevexa realizar obras no laboratorio deberá presentarse solicitude de licenza  conxunta e simultaneamente que de apertura, sendo a concesión desta última, previa a aquela. A solicitude deberá ir acompaña, como mínimo, da seguinte documentación:

 

 1. Proxecto, básico e de execución redactado por arquitecto ou arquitecto técnico industrial, dependendo do tipo de intervención que se trate, a escala 1:2000, co contido esixido pola normativa en materia de disciplina urbanística da Comunidade Autónoma.

 

Para obter a licenza non se require que o proxecto estea visado polo Colexio profesional correspondente. Este requisito será preceptivo no momento da execución das obras. No caso de obras menores só será necesario memoria valorada. O proxecto pode ser o mesmo que se presente para a concesión da licenza de apertura, coas adaptacións oportunas realizadas polo técnico competente.

 

 1. Autoliquidación da taxa, en réxime de depósito previo ou liquidación provisional cando así o establecera o Concello na correspondente Ordenanza Fiscal.

 

No caso de licenza de obra menor o prazo máximo para resolver e notificar será dun mes, ampliándose a tres se é unha obra maior. Transcorrido estes prazos sen que se notificou resolución expresa a licenza deberá entenderse concedida por silencio administrativo. Con todo, o silencio será negativo cando a solicitude e o proxecto no que se apoie sexa contraria á ordenación urbanística.

 

Outorgada a licenza, ou iniciadas as obras con ou sen licenza, o Concello poderá liquidar o Imposto sobre Construcións Instalacións e obras que consiste nunha porcentaxe non superior ao 4 por 100 do custo real e efectivo da obra.

 

Fai falta advertir que a colocación de carteis de publicidade nas fachadas exteriores das edificacións está considerada como obra menor.

 

3.- Consellería de Sanidade: Licenza de Fabricante

 

Órgano competente para a concesión

 

As solicitude para obter a licenza de funcionamento de deberán ir dirixidas á Delegación Provincial da Consellería de Sanidade correspondente ao lugar de establecemento do fabricante ou entidade solicitante. As devanditas solicitudes deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo I do Decreto 294/2004, do 14 de outubro, e irán subscritas pola persoa física ou, se é o caso, polo representante da persoa xurídica, que sexa titular do establecemento.

 

 

Documentación que debe achegarse que solicitude

 

Coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

 

 1. Documento acreditativo da personalidade do solicitante (DNI) e, se é o caso, da representación que ten.
 2. Cando o solicitante sexa unha persoa xurídica, CIF e copia da súa constitución e certificación da súa inscrición no Rexistro Mercantil, se é o caso.
 3. Nome comercial do establecemento e dirección para efectos de notificacións.
 4. Memoria da estrutura organizativa, relación dos produtos que se van a fabricar, garantía da calidade dos produtos que se van a fabricar e a execución dos procedementos e controis procedente.
 5. Plano das instalacións.
 6. Relación do equipamento e documentación relativa ás operacións de mantemento e calibración do equipamento e utensilios que o requiran.
 7. Relación dos procedementos de fabricación e dos procedementos normalizados de traballo.
 8. No caso de que no proceso de fabricación concorran outras persoas físicas ou xurídicas, declaración do nome e dirección dos subcontratados, describindo as actividades e medios dispoñibles para realizalas, achegando os contratos correspondentes e os procedementos de fabricación e control utilizados, e copia cotexada da licenza de funcionamento como fabricante de produtos sanitarios a medida, excepto no suposto recolleito no segundo parágrafo da epígrafe 1º do artigo 1 do Real decreto 437/2002, do 10 de maio.
 9. Identificación do responsable técnico, titulación que acredite unha cualificación adecuada en función dos produtos que teñen ao seu cargo, compromiso escrito de exercer a supervisión directa da actividade realizada pola empresa, responsabilizándose, así mesmo, das actividades realizadas nas propias instalacións ou nas instalacións dos subcontratados e, de ser o caso, declaración de non atoparse en situación de incompatibilidade profesional.
 10. Resto de persoal, con indicación da formación e a cualificación adecuada para as actividades que van desenvolver.
 11. Memoria en relación co sistema de arquivo documental e co rexistro de produtos fabricados dispostos para a súa utilización. O arquivo documental de fabricantes debe conter, as prescricións dos produtos sanitarios a medida emitidas polos correspondentes facultativos.
 12. Identificación da persoa responsable das actuacións relacionadas co sistema de vixilancia.
 13. Memoria en relación co procedemento para aplicar as medidas de restrición ou seguimento da utilización dos produtos que resulten adecuadas ou que determine a autoridade competente.
 14. Xustificante de ter abonada a taxa correspondente.

 

Prazo para resolver

 

O prazo máximo para resolver as solicitudes de licenza de funcionamento aos fabricantes de produtos sanitarios a medida será de seis meses. Transcorrido devandito prazo sen resolución expresa entenderase concedida a licenza.

 

Vixencia e revalidación da licenza

 

As licenzas de funcionamento reguladas neste decreto terán unha vixencia de cinco anos a partir da data da súa concesión ou revalidación, debendo indicarse de forma expresa na concesión ou revalidación da licenza.

 

Os interesados deberán solicitar a revalidación da licenza. En caso de non solicitala oportunamente, entenderase que o fabricante renuncia ao dereito de revalidala, sen prexuízo de que poida solicitar unha nova licenza.

 

As solicitudes para a revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida, dirixidas á correspondente delegación provincial da Consellería de Sanidade, deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo II do Decreto, xunto co xustificante de liquidación da taxa correspondente.

 

4.- Tesourería Xeral Da Seguridade Social

 

O exercicio por conta propia da actividade, unha vez que se produza o alta no IAE e preséntese o alta censual ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, require a presentación da declaración de alta do titular da actividade no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, acompañando copia das citadas declaracións ante Facenda e, no seu caso, da escritura de constitución da sociedade debidamente rexistrada no rexistro mercantil.

 

5.- Administración Local: Xestión de Residuos Sólidos

 

As Entidades Locais, a través da licenza de apertura de establecementos, esixirán con carácter previo a concesión estar en posesión dun contrato con xestor autorizado para a recollida de residuos non perigosos xerados na actividade. Esta materia será obxecto dunha circular específica.

Listado de Colexiados

Os Estatutos do Colexio, no seu artigo 10º.2., establecen que será requisito indispensable para exercer a profesión de protésico dental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ao Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia cando o domicilio profesional único ou principal radique nesta comunidade.

 

A continuación segue a relación actualizada dos protésicos dentais colexiados, con expresión do número de colexiado, nome e apelidos e páxina web profesional, advertíndose que os mesmos están protexidos polas disposicións contidas na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

   
Nº de Colexiado
Apelido, Nome
Provincia
737Gomes Pereira, RossanaA Coruña
736Plaza Rodríguez, AntonioPontevedra
735Turcin, IleanaPontevedra
734Ribeiro da Silva Guerra, GiovannaA Coruña
733Balbuena García, MarianoPontevedra
732Rizo Linares, LorenaOurense
731Ledo Cepero, José AntonioA Coruña
730Manso Vizoso, PaulaA Coruña
729Peña Antón, AlejandroA Coruña
728García Pérez, Pablo JavierPontevedra
727Rodríguez Costa, MónicaA Coruña
704Lajos Seage, ElisabetA Coruña
703Rodríguez Fuentes, AlbaLugo
702González Fraga, María IsabelA Coruña
701Iriarte Arte, Juan CarlosOurense
700López Souto, GutierLugo
699Álvarez Alonso, TrinidadPontevedra
698Pérez Montero, Juan JoséLugo
697Vázquez García, PabloOurense
696González Hurtado, MónicaLugo
695Ferreiro Pais, José AntonioA Coruña
694Yáñez Loureiro, RubénLugo
693Fernández Otero, SandraLugo
692Francisco Fortes, MaríaOurense
691Señoráns Rey, RebecaPontevedra
690González Bouzó, SilviaPontevedra
689Blanco Sánchez, María del PilarLugo
688Cayetano Ferro, Gonzalo JoséPontevedra
687Daniela Bodelón, CintiaLugo
686Castro Díaz, AnaLugo
685Fachado Bravo, SaraA Coruña
684Solla Cimadevila, SeverinoPontevedra
683Barcia Pavón, Victor SalvadorPontevedra
682Pérez Rodríguez, CristinaLugo
681Mallo Oliveira, RobertoA Coruña
680Rodríguez García, Miguel ÁngelLugo
679Rodríguez García, LucíaLugo
678Villar Cabado, VerónicaLugo
677Salgueiro Troncoso, SandraPontevedra
676González Martínez, AlbaPontevedra
675Anseán Domínguez, Juan CarlosLugo
674Martínez Álvarez, Sandra MaríaOurense
673Larrayoz López, BeatrizOurense
672Pardal Brea, NoeliaPontevedra
671López Novoa, AnabelOurense
670López Carral, JavierLugo
664Gómez García, ElenaLugo
663Vidal Guerra, IgnacioLugo
662Castro Sánchez, MartínLugo
661Fernández Losada, MartaPontevedra
660Novoa García, Óscar JoséPontevedra
659Borrel Wiezell, MónicaPontevedra
658Sánchez Parada, PabloLugo
657Castro Rocha, PabloA Coruña
656Moreiras Santamaría, José IgnacioPontevedra
655García Rodríguez, CristianPontevedra
654López Gómez, IsabelA Coruña
653Mouzo Álvarez, Eva MaríaA Coruña
652Otero Golobardas, CarlosPontevedra
651Alonso Gómez, José AntonioOurense
650Varela Barreiro, ÁguedaA Coruña
649Rodríguez Amor, SandraA Coruña
648Farias López, Rosángela del CarmenOurense
647Méndez Touriño, AldaraOurense
646Neu Rey, SilviaA Coruña
645Díaz López, AlejandroA Coruña
644Darriba Iglesias, JéssicaA Coruña
643Pazos Pérez, CovadongaA Coruña
642Daporta Betanzos, ManuelPontevedra
641Jiménez López-Sors, RafaelPontevedra
640Bersani, Anna MikaelaPontevedra
639Rivas Baliño, JavierA Coruña
638Santiago Hermo, María IsabelA Coruña
637Paz Gude, JoséA Coruña
636Bartolomé Pereira, María DoloresA Coruña
635Troitiño González, AdrianPontevedra
634Ruibal Guerra, CristinaA Coruña
633Senín Castro, AlbaA Coruña
632Fariña Otero, BeatrizPontevedra
631Otero Mallo, CristinaA Coruña
630Cid Segade, PaulaPontevedra
629Castro Rodríguez, PaulaA Coruña
628Gómez Sánchez, EvaA Coruña
627Taboada Pouso, AlbaPontevedra
626Ruiz Paredes, Ángela AmandaLugo
625Gulías Otero, LourdesLugo
624Silva Sanmiguel, MiguelOurense
623Rubio Romero, MartaA Coruña
621Rey Sanmartín, José AntonioA Coruña
620Casal Fernández, LauraOurense
619Leiros Sangabriel, María IsabelPontevedra
618Arijón Varela, Ana MaríaA Coruña
616del Río Vidal, TaniaA Coruña
615Mesías Lista, FátimaA Coruña
613Paredes Garcés, AngélicaA Coruña
612Barreiro Gómez, SilviaA Coruña
611Capelán Capelán, PatriciaA Coruña
610Cabirta Caramés, MartaA Coruña
609Fernández Bellas, Shirley MaríaLugo
608Sánchez Villamor, NereaA Coruña
607Silva García, LorenaA Coruña
606Corujo Enríquez, Brais ManuelLugo
605Méndez Rodríguez, RubénLugo
604Fernández Sabates, Alejandro AntonioPontevedra
603Castro Conde, SilviaOurense
601Vázquez Luque, JuliaPontevedra
600Parajó Castro, DanielPontevedra
599Noya Torres, AdriánPontevedra
598Davila Piñeiro, María LorenaPontevedra
597Huerga Rodríguez, IriaPontevedra
596Candal Álvarez, ManuelPontevedra
595Manchón Mirallés, AntonioOurense
594Aira Valcárcel, IsabelLugo
593Gómez Pereira, CarlosPontevedra
592Pérez Pazos, JavierPontevedra
591Estévez Castro, AlejandroPontevedra
590Sarabia García, Sergia InmaculadaPontevedra
589Alejandra Serra, RominaPontevedra
587Martínez López-Cortón, DavidA Coruña
585Sanjuan Feernández, PaulaLugo
584Carnero Vich, SaraA Coruña
583López Basanta, SailaA Coruña
581Eiroa Pereira, Ana MaríaA Coruña
580Dopazo Vieites, AntónA Coruña
578Vilarchao Quintas, JavierOurense
577Rodríguez Arajol, Eduardo CarlosLugo
576Cela García, MargaritaLugo
574Montenegro Carballido, SantiagoPontevedra
573Gómez Fole, José ÁngelLugo
572Botello Barragán, JavierA Coruña
571Peralvo García, VictoriaPontevedra
570Gómez Zapater, SandraOurense
569Ruibal Gamallo, ÁlvaroPontevedra
568Seijas Carreira, Ana MaríaPontevedra
567Freire Blanco, NuriaA Coruña
566Bayona Núñez, JoséPontevedra
565Diz Casal, MarcosOurense
564Filgueira Formoso, José AntonioOurense
563García Fernández, RebecaPontevedra
562Ganzarain Peiró, MaríaA Coruña
561Teba Alcántara Quintela, BrendaPontevedra
560Gago Otero, JacoboPontevedra
559Juiz Expósito, RobertoLugo
558Barea Cotos, DiegoA Coruña
557Lema Nieto, PaulaA Coruña
556López Nuñez, AdriánA Coruña
555Loureiro Rodríguez, MartaA Coruña
554Vega Álvarez, Jose RamónPontevedra
553Teijeiro González, MartaLugo
552García Ferrón, SantiagoA Coruña
550Rodríguez Fuentes, Felipe JuanA Coruña
549Lorenzo Pérez, Aída MaríaA Coruña
548Cangas Sanmartín, Rosa MaríaPontevedra
547Costas Barroso, PatriciaPontevedra
546Fernández Medín, Carlos EnriqueA Coruña
545Gantes Castro, JacoboA Coruña
542Santorum Rodríguez, MilagrosPontevedra
541Martínez Müller, RobertoPortugal
537Fontán Cruz, DavidOurense
536Diéguez Cerdeira, PabloOurense
534López Cadavid, Victor ManuelOurense
533Vicente Velasco, EricaPontevedra
532Castellanos Campello, YagoOurense
531Otero Cerdeira, LucíaOurense
530Sánchez Fernández, AlbertoLugo
529Lamela García, SimónA Coruña
528Rodríguez Pérez, ErnestoOurense
527Pereira López, MiguelLugo
525Segade Queiruga, ElenaA Coruña
524Cigarrán Rodríguez, RebecaLugo
522Salaverri Leiras, AntonioLugo
521Túñez De La Barrera, MarcelinoPontevedra
520León León, ManuelOurense
518España Moralejo, Juan IgnacioOurense
517Caamaño Martínez, JoséA Coruña
515Leyenda Rial, Mª LuzPontevedra
514Rodríguez Rolán, JavierOurense
513Bello Montero, LilianaA Coruña
512Martínez Troncoso, BelénPontevedra
511Souto Casais, Mª ÁngelesA Coruña
510Prieto Álvarez, LuisA Coruña
508Araújo Pereira, José ManuelA Coruña
507Rodríguez Rodríguez, Niso XavierA Coruña
506Pousa Blasco, MarcosPontevedra
504Rúa Martínez, ThaisPontevedra
503María Fariña, DignaPontevedra
502Arenaz Otero, Juan JoséPontevedra
501Pajón López, José ManuelA Coruña
500Arribi Vilela, AntonioA Coruña
498Castiñeira Martínez, BeatrizPontevedra
497Pardellas Díaz, PabloA Coruña
495Martínez Fidalgo, MaríaA Coruña
494Varela Fosado, RosaA Coruña
493Jueguen Santamaría, Juan DiegoPontevedra
492Rodríguez Barreiro, Manuel ÁngelA Coruña
491Agrafojo Vieites, José ManuelA Coruña
490Fernández Banga, IagoOurense
489Castro Fernández, SilviaOurense
488Parcero Queijas, Miguel ÁngelPontevedra
487Kalaaji Márquez, WalidPontevedra
485Lindner Santos, Pablo A.Pontevedra
484Galdo Pena, VerónicaA Coruña
483Pazos Pérez, MaríaA Coruña
482Sánchez Gómez, PabloPontevedra
481Parente Castro, ManuelOurense
480Gómez Antón, José LuísPontevedra
479Rodríguez Mena, CarolinaPontevedra
478Torres Rivera, CristinaPontevedra
474Fontán Monteagudo, AlbaPontevedra
472Juanatey González, Juan AntonioA Coruña
471Blanco Pereira, TaniaA Coruña
470García Pozo, FelipePontevedra
469Lago García, FernandoPontevedra
468López García, SoniaLugo
467López García, José AntonioLugo
466López Balboa, José ManuelOurense
464García Franco, José ManuelPontevedra
463Gómez, Pérez, JavierPontevedra
462Arzúa Álvarez, LucíaOurense
460Díaz Paz, María DoloresLugo
459Álvarez Roldán, IrisOurense
458González Iglesias, ManuelPontevedra
457García López, JuanPontevedra
456Rodríguez Rey, IgnacioPontevedra
454Núñez Vázquez, CarlosA Coruña
453Alonso Rodríguez, CarlosA Coruña
452Vázquez Fraga, AlfonsoLugo
451Blanco Cando, MaríaLugo
450Cedrón Villar, RaúlLugo
448Míguez Vigo, Xacobe HumbertoA Coruña
447Teijeiro Golpe, SantiagoLugo
446Froján Rial, VíctorA Coruña
445Casais Castreje, José MªA Coruña
444Villar Moreira, Juan CarlosA Coruña
443García Rodríguez, PerfectoOurense
442Rial Cid, EmilioOurense
441Ramos Fernandez, CélsoOurense
440Fernández Fernández, José CarlosOurense
439Menéndez Pérez, Luis ManuelOurense
438Touza Cruz, AlejandroPontevedra
437Pérez Delgado, José DelfínOurense
436Fernández Rodríguez, Xosé MarcialA Coruña
434Sáenz-Díez Belín, José MAríaA Coruña
433Santervas Parcero, José ManuelPontevedra
432Rodríguez Romar, LucianoPontevedra
431López Pardo, Antonio ÁngelLugo
430Ríos González, María MartaPontevedra
429Martínez Carballal, José LuisPontevedra
427Senín Chenlo, EugenioA Coruña
426García López, José ManuelA Coruña
424Noguerol Tizón, SharaA Coruña
423Dorado Dorado, OrfiliaPontevedra
422González Hurtado, MónicaLeón
421Andrés Castañeda, JoaquínA Coruña
418Fandiño Cobas, Juan ManuelA Coruña
417Campelo Núñez, María TeresaA Coruña
414Bobillo Fernández, ManuelOurense
411Lobaina Panero, Héctor L.Pontevedra
410Cao García, Antonio J.A Coruña
409Álvarez Rodríguez, HermindoOurense
408Martínez Lourido, Alberto MarcosPontevedra
407Pérez Gippini, ÍñigoA Coruña
406Paradela FErnández, José LuisA Coruña
405Muñoz López, Isabel AnaA Coruña
403Otero Da Ponte, NazaretPontevedra
402Pérez Ferreiro, Juan JoséPontevedra
401González Quintela, Tania MaríaPontevedra
400San Martín López, EugenioA Coruña
398Rodríguez Ferreira, Luciano ÁngelA Coruña
397Vázquez Jiménez, AntonioPontevedra
395López López, María EliaA Coruña
394Reboiras López, ManuelA Coruña
393Lorán Elizalde, OlegarioPontevedra
392Fernández Otero, Francisco JoséPontevedra
389Sabarís Roquiero, ElizabethPontevedra
387Rodríguez Díaz, María AliciaA Coruña
384García Núñez, CosmeLugo
383Beirán Bao, CésarLugo
381Rodríguez Froján, Juan JoséPontevedra
379Barrera Prada, IreneOurense
377Gregorio Ferreira, Francisco JavierPontevedra
376Brandaríz Sánchez, ÓscarA Coruña
374Vidal Rodríguez, María SoledadA Coruña
373Mesquita De Brido, Alcides FilipePontevedra
372Mouriño Coego, TitoPontevedra
371Alperi Huergo, IvánA Coruña
370Taboada Fernández, ÓscarPontevedra
368Ferreiro Touza, RosaOurense
366Carballada Regueiro, MagínLugo
365García Aguiar, ManuelLugo
364Moure Argiz, PurificaciónLugo
363Rubio Vázquez, JorgeOurense
362García García, MartínA Coruña
360Vázquez Conde, María De Los ÁngelesOurense
359Lorenzo García, José FranciscoA Coruña
358Carnero Pose, CarlosLugo
355Darriba Castiñeiras, José LuisA Coruña
354Gómez Suaréz, RamónA Coruña
353De Vicente Y Miguéz, Santiago C.A Coruña
352Álvarez Saavedra, José ManuelPontevedra
351Quintás Novo, María EsperanzaA Coruña
350Iglesias Perdiz, ÁlvaroOurense
346Dacosta García, José JavierA Coruña
343Núñez Ferreiro, Celso A.Lugo
342Rial López, MarianoOurense
340Lois Río, María CarmenA Coruña
339González Nogueira, Camino EsperanzaA Coruña
336Fernández Torres, OlivierA Coruña
335Castro Núñez, PaulaPontevedra
333Vilar San Pedro, ManolaA Coruña
332Quintás Seoane, EduardoA Coruña
329Gómez Vieites, CarlosA Coruña
327Vázquez Lauda, AnaA Coruña
326Rey Suárez, Francisco JoséA Coruña
317Macía Rodríguez, Juan CarlosA Coruña
316Acosta Macenlle, Augenio RobertoPontevedra
315Rama Vázquez, AlbertoA Coruña
313Vizoso Menaya, SusanaA Coruña
310Macía Martínez, NoeliaOurense
309Rodríguez Romero, RamónA Coruña
308Ricón Ricón, JesúsPontevedra
307Fernández Fernández, BenitoPontevedra
306Iglesias Xifra, RafaelA Coruña
305Mosquera Gigerín, José ManuelA Coruña
304Roca López, Ángela MaríaA Coruña
302Taboada Casal, CarlosA Coruña
301Pazos López, José ManuelA Coruña
300Martínez Felgar, EduardoA Coruña
299González Enríquez, DiegoA Coruña
298Regueiro Loureda, Agustín RosendoA Coruña
297Noya Regueiro, CarlosA Coruña
296Noya Lozano, CarlosA Coruña
295Figueira Villaverde, FranciscoA Coruña
294Álvarez Rodríguez, Juan RamónLugo
293Pérez Alvaré, RafaelPontevedra
291Pazos Brenlla, José LuísA Coruña
289Pose Vázquez, ÓscarA Coruña
287Neila Sousa, José AntonioPontevedra
284Soutullo Pérez, Óscar EnriquePontevedra
283Arias Bruzos, ValentínLugo
282Pérez Blanco, José ManuelOurense
277Gregorio Ruzo, Manuel SegundoPontevedra
276Rivera Novoa, SoniaPontevedra
274Alborés Suárez, José MaríaA Coruña
273Pérez Castro, CarlosLugo
271Guzmán Santiso, Ana MaríaPontevedra
269Otero Villar, JavierA Coruña
268López Niebla, JavierA Coruña
267Castro Seijas, Juan ManuelA Coruña
266Agra Parada, ManuelA Coruña
261Martínez Eiravella, ManuelPontevedra
259Canero Rego, Aline KarinaLugo
258Rodríguez Juanatey, PedroA Coruña
257Rey Álvarez, José RamónA Coruña
248Gómez Casal, ManuelPontevedra
245Lorenzo Permuy, ModestoA Coruña
244Fernández Villanustre, ElisardoA Coruña
243Álvarez Rodríguez, Luis AntonioPontevedra
241Trigo Trigo, PabloPontevedra
240Agra Paz, JuanPontevedra
238Alonso Rodríguez, GonzaloA Coruña
237Vidal Grande, EliseoOurense
236Neira Vázquez, PalmiraA Coruña
232Blanco Portela, Félix RobertoA Coruña
231Calvo Cordero, JulianPontevedra
230Veiga López, BeatrizLugo
228Casal Cid, José AntonioOurense
227Baña Souto, Juan JesúsA Coruña
225Seco Lamas, DiegoOurense
221Pateiro Álvarez, AlfonsoOurense
219Pérez López, JavierLugo
217Pérez Da Costa, AntonioPontevedra
216Álvarez Multa, ÁngelPontevedra
212Cabaleiro Budiño, AlfonsoPontevedra
210Di Pascuale, GustavoPontevedra
209Cayetano Martínez, JoséPontevedra
208Tagliabue Correa, Estella MarisPontevedra
207Fernández Lamas, José LuisA Coruña
205Pereira López, IvánLugo
204Pérez Fernández, AntonioPontevedra
202Ferrol Rodríguez, NéstorA Coruña
201Núñez González, José ManuelLugo
199Iglesias De La Campa, GilPontevedra
198Pereira López, RobertoLugo
197Canda Rodríguez, ManuelPontevedra
196Delgado López, Manuel EnriquePontevedra
194Feijoo Villanueva, María JesúsPontevedra
193López Prado, EmilioA Coruña
191Mundiña Castro, RamónLugo
187Ugarte Nogueira, AntonioA Coruña
184Cela Franco, BenjaminLugo
183Gómez Baño, FélixA Coruña
179Díez Álvarez, Jorge ManuelA Coruña
177Dicha Avendaño, ManuelPontevedra
176Leis Ventosa, RicardoA Coruña
174Núñez Vidal, Juan CarlosA Coruña
172Moya Meira, ManuelPontevedra
170Crujeiras García, TeresaA Coruña
169Cochón Loureiro, María AranzazuPontevedra
168Loureda Pérez, Esther NolyA Coruña
166Noguiera Álvarez. FranciscoA Coruña
165Barcia Rodríguez, JoséPontevedra
164Mosquera Mira, María PilarA Coruña
163Sánchez Mártinez, PabloA Coruña
161Ponte Monti, Javier ManuelA Coruña
158Barreiro Mariño, AntonioA Coruña
157Fernández Míguez, MercedesOurense
155Navas González, ManuelOurense
153Navas González, PedroOurense
151Otero Agra, SalvadorA Coruña
150González Barros, JoaquínPontevedra
149Granja Soto, José AmadorPontevedra
147Meín Domínguez, Juan LuisPontevedra
146Folgar Lojo, Martín AntonioA Coruña
144Rois Méndez, IsraelLugo
141Paz Cuevas, GerardoPontevedra
138Pedrido Tero, Juan AntonioA Coruña
133Porteiro Sánchez, Juan A.Lugo
131Sobrado Correa, JoséLugo
129Peláez Domínguez, FaustoOurense
128Carrera González, CarlosOurense
127González Sánchez, JoaquínA Coruña
126Celeiro Arias, Carlos ArturoLugo
123Rodríguez Meirama, JavierA Coruña
120Fernández Basanta, AntonioLugo
119Ramos González, VicenteOurense
118Novoa Vicente, AntonioOurense
116Martínez Romero, Jesús ManuelA Coruña
115Sánchez Ortiz, Maria IsabelPontevedra
114Vilariño Moro, Vicente JoséA Coruña
110López Fernández, GermanLugo
108Martínez Lamas, OmarLugo
107Porto Sánchez, Bernardo DomingoPontevedra
106Sampedro Barriro, DomingoPontevedra
105Roget Hombreiro, Pilar MaríaPontevedra
104Troncoso Rodríguez, José ManuelPontevedra
102Rodríguez Parada, BegoñaA Coruña
101Guldrís Viaño, AntonioA Coruña
100Prejigeiro Albitos, AuroraA Coruña
99López González, Juan CarlosLugo
98Maceda Rodríguez, SoniaLugo
97Villanueva Ares, HoracioLugo
96Piñeiro Rodríguez, FernandoA Coruña
95Baima Valdez, Beatriz Del VallePontevedra
94Jímenez Pereira, AlbertoPontevedra
92Lomba Martínez, Ignacio JavierPontevedra
91Tizón Vázquez, Manuel JoséA Coruña
90Carracedo Rodríguez, PilarA Coruña
87Salgado Liñares, GumersindoLugo
86Pérez Souto, ManuelA Coruña
85Rodríguez Pérez, José A.A Coruña
84Veira Leiras, DavidA Coruña
82Sánchez Sánchez, Guillermo CésarA Coruña
81Pérez Vellas, Juan FranciscoA Coruña
78Rodríguez Penas, José ManuelA Coruña
77Villadóniga Martínez, ElenaA Coruña
71Rodríguez Morandeira, Juan C.A Coruña
70López González, José FranciscoA Coruña
66Cuello González, Daniel ÁngelLugo
64Blanco Iglesias, CelsoPontevedra
63Álvarez Quintela, José ManuelA Coruña
58Ramos, Barnes, FranciscoLugo
57Blanco Pérez, EmilioOurense
56Dopazo Salgueiro, María LuisaOurense
55Rabanal Neira, JavierPontevedra
53Portas Moure, RobertoPontevedra
51Gradín Carreño, Miguel ÁngelA Coruña
50Ripoll Cabello, PabloPontevedra
49Bencosme Sánchez, José LuisLugo
47Rodríguez Ramos, Miguel AnxoOurense
44Fernández Cagiao, Jesús A.A Coruña
43Bugallo Gardón, Juan JoséPontevedra
42Bugallo Gardón, José ManuelPontevedra
40De Saracho Portela, Luis MiguelPontevedra
36Muíñas Colmenares, José AntonioLugo
35Ramos García, CarlosA Coruña
33Bande Fernández, SiviaPontevedra
32Calvo Díaz, José AntonioPontevedra
30Meier, Chris DirkA Coruña
26Méndez Alonso, ÁngelesOurense
25Noia Figueira, José AntonioA Coruña
21Castro Trabazo, FernandoLugo
17Aradas Pazos, VenancioA Coruña
13Meijide Torres, Francisco JavierPontevedra
12Arias López, Francisco JavierLugo
11Cardalda Someso, Luis JoséA Coruña
9Ramos Pérez, OlafLugo
8Domínguez Domínguez, Xesus M.A Coruña
7San Martín Caamaño, Avelino JoséA Coruña
6Mundiña Castro, DomingoLugo
Nº de ColegiadoApellido y nombreProvinci
738López Gantes, José Manuel A Coruña
739Olego Ventureyra, Lucas Nahuel A Coruña
740Ruíz Fadrique, Itsaso A Coruña
741Antelo García, Leticia María A Coruña
742Bedoya Bedoya, Jéssica María Pontevedra
743Alfaya Alonso, Antía Pontevedra
744Bangueses Quintana, Enrique Ourense
745Freiría Fernández, Miriam Pontevedra
746Álvarez Vaquero, José Luis Pontevedra
747Álvarez Rodríguez, Iago Pontevedra
748Fernándes Pimenta, Tiago Antonio Pontevedra
749González Carrera, María José A Coruña
665Paz Gómez, Pablo Ourense
666Regueira Torres, María Luisa A Coruña
667Souto Losada, José Manuel A Coruña
668Nieto Enjo, Marcos A Coruña
669Portas Pacheco, María del Pilar Pontevedra

Normativa

Dereitos dos colexiados

 • Exerce-la profesión e usa-lo título de protésico dental.
 • Utilizar e acceder ós servizos e medios colexiais en igualdade de condicións con calquera outro/a colexiado/a e nos termos que previamente se establezan.
 • Participar na xestión do Colexio a través dos órganos colexiados e exerce-lo sufraxio activo e pasivo nas condicións que prevén estes Estatutos para a elección dos órganos de goberno.
 • Recibir información sobre a actividade corporativa e profesional por medio de follas informativas, boletíns, publicacións, anuarios, circulares e xuntas regulamentarias.
 • A súa defensa polo Colexio ante as autoridades, entidades, empresas ou particulares no exercicio profesional e con motivo do mesmo nas condicións e co alcance que previamente se determine.
 • A representación e apoio dos órganos de goberno nas súas xustas reclamacións e nas negociacións motivadas por diferenzas que xurdan con ocasión do exercicio da profesión. En todo caso a Xunta de Goberno velará e tomará as medidas oportunas para o máis estrito recoñecemento e defensa da competencia profesional do Colexio.
 • Comisionar ó Colexio no caso de que se teñan establecidos os servizos de Asesoría Xurídica para o cobro de soldos, remuneracións, facturas ou minutas profesionais nas condicións que previamente se determinen.
 • Participar nas actividades culturais e no disfrute das facultades e prerrogativas do Colexio que se lle recoñezan.
 • Ostentar e utilizar no exercicio da actividade a ensina profesional que se determine polos órganos do Colexio, así como o papel do Colexio co selo do mesmo se así o desexan.
 • Celebrar reunións de carácter colexial nas dependencias do Colexio cando se dispoñan delas, atendéndose ás normas que ó respecto dite a Xunta de Goberno.
 • Concorrer a tódolos actos de confraternidade para estreitar os lazos de solidariedade e compañeirismo e a usar a biblioteca e outros servizos que estableza o Colexio, sen prexuízo de autorización previa.

Sliding Image Sliding Image

“Cada prótese é unha obra artesanal única nacida da destreza, a sensibilidade e a práctica”.

Código deontolóxico

 

 

O Código Deontolóxico do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia constitúe, non só o cumprimento dos fins e funcións esixidas polos seus Estatutos, senón tamén unha aportación realizada desde dentro do colectivo profesional que -sen dúbida algunha- vai constituír unha guía esencial de comportamento desde unha dimensión ética e reverterá nunha maior calidade do servicio aos cidadáns.

 

 

VER CÓDIGO >

Convenio colectivo

 

A diferenza doutros ámbitos territoriais onde se desenvolveu unha normativa específica para o sector, en Galicia non existe un convenio específico polo que deberá aplicarse por defecto o Estatuto dos Traballadores. Non debe aplicarse o Convenio Colectivo do Sector de Industrias do Metal porque actualmente os laboratorios apenas utilizan produtos metálicos, sendo a dita fase realizada por tecnoloxías CAD/ CAM sen intervención do profesional, e ademais existen moitos laboratorios que non utilizan metal nos seus procesos ou distintas ramas ou especialidades da prótese dental.

 

 

 

Calendario laboral 2021
error: contido protexido!

 

Pensando en

colexiarte?

 

Chamámoste nós para
arranxar todo!  > > > > >

  Lin e aceptei a Política de Privacidade

  PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: Coprodega | Finalidade: informarte sobre a colexiación. | Lexitimación: o teu consentimento. | Destinatarios: os datos non se cederán. | Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, limitar o seu tratamento ou solicitar a portabilidade a outro responsable. | + Info: Política de privacidade.

  Te has suscrito correctamente al boletín

  Se produjo un error al intentar enviar tu solicitud. Inténtalo de nuevo.

  COPRODEGA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.