Servizos do Colexio

Incorporarse ao Colexio é altamente beneficioso para o exercicio individual da profesión. Como colexiado, tes dereito a unha serie de servizos -que tratamos sempre de ir ampliando- destinados a mellorar a túa formación, facilitarte o acceso ao mercado de traballo e favorecer o desenvolvemento da túa actividade.

✔ Seguro de Responsabilidade civil gratuito

 

Este seguro é obrigatorio para o desenvolvemento da actividade profesional de protésico dental.

✔ Asesoramento xurídico gratuito

 

Tanto para cuestións propias da túa actividade profesional como de carácter persoal. Podes poñerte en contacto con nós por teléfono, correo electrónico ou de maneira presencial con cita previa.

✔ Tramitación gratuita da Licenza de funcionamento para fabricantes de produtos sanitarios a medida

 

Achegámoste toda a documentación que precisas presentar para obtela.

✔ Formación continuada a prezo reducido

 

Periódicamente organizamos cursos, xornadas, conferencias e seminarios de interese para os profesionais protésicos dentais, impartidos por profesionais do sector. Con diploma acreditativo de asistencia ou acreditación do Sistema Acreditador da Formación Continuada das Profesións Sanitarias da Comunidade Autónoma de Galicia, segundo o caso.

✔ Bolsa de emprego gratuita

 

Na que podes inscribirte para optar ás ofertas de emprego publicadas nesta web.

✔ Convenios de colaboración en condicións moi vantaxosas

 

Con entidades públicas e privadas (en materia de seguros, xestión de residuos, produtos financeiros, protección de datos, educación, saúde visual, aloxamento, etc.) que ofrecen prestacións de carácter social e profesional.

✔ Emisión, a instancia de parte, de informes periciais e profesionais con honorarios

 

Se estás inscrito no rexistro de peritos protésicos e actúas nalgún procedemento, a túa labor devengará en honorarios ao teu favor.

✔  Bolsa de peritos gratuita

 

Se estás rexistrado como perito (para poder emitir informes periciais e profesionais), estarás incluido automáticamente nela.

✔ Contidos exclusivos nesta web

 

Iniciando sesión co nome de usuario e contrasinal de colexiado que te brindamos.

✔ Canal de denuncia anónima nesta web

 

Para darnos a coñecer calquera acción ou omisión contraria á lei ou aos principios do Colexio da que teñas constancia, co obxectivo de promover e mellorar as boas prácticas no noso sector.

✔ Suscripción gratuita á revista profesional “Labor dental técnica”

 

Unha publicación de referencia no sector da prótese dental pola súa información sobre os últimos produtos, sistemas e procedementos, así como polos artigos técnicos, que axudan a esclarecer os problemas cotiáns dos laboratorios dentais.

✔ Biblioteca profesional gratuita

 

Acceso, en réxime de préstamo, ao fondo bibliográfico completo do Colexio.

✔ Información periódica

 

Mediante esta web, o correo electrónico e as redes sociais do Colexio terás información constante de todas as novas relacionadas co exercicio da actividade de protésico dental.

Preguntas frecuentes

O convenio do metal é aplicable para os laboratorios?

Segundo a Sentenza ditada pola Sala do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, de data de 12 de marzo de 2018, no Recurso de Suplicación 4277/2017, o criterio para a aplicación ou non do convenio do metal debe basearse no material utilizado para a elaboración das próteses dentais e non en función da clasificación da actividade de protésico dental no correspondente CNAE 3250.

 

Neste senso a Sentenza referida pronuúnciase do seguinte xeito: […] O criterio de atender ao material co cal se realizan as próteses dentais non é un criterio  irrazonable pois, aínda que certamente quen realiza as próteses dentais é sempre un  protésico dental calquera que sexa o material utilizado, iso non significa necesariamente que as técnicas aplicadas sexan as mesmas, co cal o traballo non é o mesmo

 

O criterio de determinar o convenio aplicable ás empresas de elaboración de próteses dentais en función do material que utilizan na elaboración é un criterio que foi asumido pola Comisión Consultiva Nacional de Convenio Colectivos na consulta que, en relación a outra reclamación similar, solicitoulle o propio Xulgado do Social que ditou a sentenza obxecto do presente recurso. Resulta oportuno aquí lembrar que os seus ditames, sen ser vinculantes, si se deben valorar como  orientativos dadas as funcións que legalmente asume.

 

Feita esta precisión de carácter máis xeral, a súa aplicación ao caso de autos conduce a aplicar o convenio do vidro pois a empresa alega que as próteses dentais que elabora son de cerámica, e o traballador non acreditou de ningún xeito a utilización de metal para a súa elaboración, debéndose mesmo precisar que, nalgún caso xudicializado en que non se acreditou o carácter metálico da maioría dos produtos comercializados pola empresa, negouse a aplicación do convenio do metal (STSJ/País Vasco de 22/2/2011, RS 32/2011). Precisamente a ausencia de metal na elaboración das próteses dentais no caso da empresa demandada determina que a ningún traballador ou traballadora da mesma aplíqueselle o convenio do metal, co cal non existe vulneración algunha do principio xurisprudencial de unidade de convenio para cada empresa -un principio que, devandito sexa de paso, tampouco é un principio de carácter universal, pois así mesmo a xurisprudencia admite a aplicación de varios convenios colectivos a unha mesma empresa cando existan actividades igualmente principais e autónomas: principio de especificidade.

Cal é o prazo de garantía das próteses dentais?

O vendedor está obrigado a entregar ao consumidor e usuario produtos que sexan conformes co contrato, é dicir, que neste caso, o  protésico dental, está obrigado a entregar os produtos sanitarios a medida conforme o prescrito, no suposto de ausencia de conformidade, e segundo regúlase no artigo 118 do  R.D. Lexislativo 1/2007, o consumidor e usuario ten dereito á reparación do produto, á súa substitución, á rebaixa do prezo ou á resolución do contrato, de acordo co previsto neste título.

 

O artigo 123 do Real Decreto Lexislativo 1/2007, do 16 de novembro, establece un período de garantía de dous anos para os produtos sanitarios.

 

Con todo, este período de garantía non sería válido para algunhas próteses dentais que están pensadas para exercer unha función que require un desgaste máis rápido, por exemplo, as  férulas de descarga.

 

Por lei, os laboratorios  protésicos ofrecen unha garantía mínima de dous anos para defectos de fabricación nos seus produtos, aínda que isto depende en gran medida do tipo de prótese dental realizada e o material escollido. Nalgúns casos, como pode ser o dos implantes dentais, esta garantía pode estenderse ata os dez anos. Cando o  protésico  entregue a prótese dental debe facer entrega con ela dos documentos que certifican a calidade dos materiais utilizados e que servirán como garantía

 

A acción para reclamar o cumprimento da garantía prescribirá aos tres desde a entrega do produto, salvo os supostos de suspensión do prazo por reparación ou substitución do produto.

Cal é a normativa dun centro de fresado?

Os laboratorios de prótese dental son establecementos sanitarios baixo a tutela e supervisión da Consellería de Sanidade e teñen que estar dirixidos por  protésicos dentais titulados ou habilitados e debidamente colexiados e deben ter a autorización sanitaria de funcionamento outorgada pola correspondente Consellería de Sanidade para fabricar produto sanitario a medida, —próteses dentais—.

 

Os centros de  fresado son centros industriais non aptos para a fabricación de  producto sanitario a medida, aínda que si poden fabricar produto intermedio que será o que terá que terminar forzosamente un laboratorio de prótese dental, limitándose a unha fabricación industrial e a lexislación que os regula é diferente en parte á dos laboratorios de prótese dental.

A factura do protésico dental leva IVE?

1.- De acordo co establecido no artigo 4, apartado un da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido (BOE do 29 de decembro), estarán suxeitas ao citado Imposto as entregas de bens e prestacións de servizos realizadas no ámbito espacial do Imposto por empresarios ou profesionais a título  oneroso, con carácter habitual ou ocasional, no desenvolvemento da súa actividade empresarial ou profesional.

2.- O artigo 20, apartado un, número 5º da mesma Lei declara que están exentas do Imposto as prestacións de servizos realizadas no ámbito das súas respectivas profesións por  estomatólogos,  odontólogos, mecánicos dentistas e  protésicos dentais, así como a entrega, reparación e colocación de próteses dentais e  ortopedias maxilares realizadas polos mesmos, calquera que lla persoa a cuxo cargo se realicen ditas operacións.

 

Están exentas do Imposto sobre o Valor Engadido as entregas de próteses dentais (fabricadas polo  protésico), así como as prestacións de servizos realizadas por  protésicos dentais que estean facultados para realizar as devanditas operacións no desenvolvemento da súa profesión conforme ao previsto no Real Decreto 1594/1994, aínda que actúen por medio dunha sociedade ou entidade, sen que sexa obstáculo para a aplicación da exención o feito de que o destinatario das operacións sexa outra empresa mercantil que se dedica á mesma actividade de confección de próteses dentais e que á súa vez entregará as mesmas a dentistas e  odontólogos.

 

Consulta Vinculante nº V1118-18, de 30 de abril de 2018

Un odontólogo pode ter un laboratorio na súa clínica dental?

A Lei impide que unha clínica dental poida ter un laboratorio de prótese dental na mesma en base aos seguintes preceptos:

 

1º.- O Real Decreto Lexislativo 1/2015, de 24 de xullo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de garantías e uso racional dos medicamentos e produtos sanitarios establece:

 

” Artigo 4. Garantías de independencia. Sen prexuízo das incompatibilidades establecidas para o exercicio de actividades públicas, o exercicio clínico da medicina, odontoloxía, veterinaria e outras profesións sanitarias con facultade para prescribir ou indicar a dispensación dos medicamentos, serán incompatibles con calquera clase de intereses económicos directos derivados da fabricación, elaboración, distribución e comercialización dos medicamentos e produtos sanitarios.

 

2º.- O Real Decreto 1594/1994, de 15 de Julio, polo que se desenvolve o previsto na Lei 10/1986, que regula a Profesión de  Odontólogo  Protésico e  Higienista Dental, na súa articulo 2.1 establece:

 

” Artigo 2.

 

1º.- As consultas dentais, como espazo físico destinado unicamente a este fin, deberán cumprir, ademais dos requisitos adicionais establecidos polas Comunidades Autónomas para obter a autorización de apertura, os que se determinan a continuación……”

 

Na súa virtude, por unha banda o Odontólogo non pode ter intereses derivados da fabricación e comercialización das próteses dentais e, por outra banda as clínicas dentais son espazos físicos destinados exclusivamente ao devandito fin polo que nin fisicamente nin xuridicamente pódese instalar un laboratorio dentro dunha clínica.

Que epígrafes corresponden á actividade de protésico?

Debe establecerse, co obxecto de poder determinar a clasificación correcta que corresponde aos protésicos dentais nas Tarifas do Imposto sobre Actividades económicas, a distinción entre protésicos que realizan a fabricación dos aparatos de próteses dentais e aqueles outros que non executan materialmente a elaboracion destes, limitándose no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicso ao servizo de terceiras persoas.

 

Así pois, en función da diferenciación reseñada cómpre indicar que no primeiro caso, isto é, protésicos ou talleres laboratorios de prótese dental que realizan a fabricación de tales aparatos e que polo tanto desenvolven unha actividade industrial por canto que a mesma supón a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humáns coa finalidade de intervir na produción de bens isto é, a obtención dos devanditos aparatos de próteses dentais, estariamos en presenza dunha actividade empresarial clasificada por conseguinte na sección primeira das Tarifas do imposto, concretamente no epígrafe 392.2 que comprende a fabricación de aparatos e próteses dentais e ortopedia, e no que así mesmo se deben considerar incluidos non só a elaboración e fabricación de tales aparatos senón tamén a realización polo fabricante de cantos proxectos, cálculos e traballos preparatorios ou complementarios resulten imprescindibles para levar a cabo a produción de tales próteses dentais, talos como o deseño, estudo, preparación… das devanditas próteses.

 

No segundo suposto reseñado, isto é, protésicos que non elaborar materialmente os aparatos senón que se limitan no exercicio da súa profesión a poñer os seus coñecementos técnicos ao servizo de terceiras persoas, aportando as súa ideas, efectuado deseños, estudos, medicións e demáis traballos preparatorios encamiñados á obtención das próteses dentais sen que, en ningún caso, leven a cabo a realización material ou fabricación destas, encontrámonos cunha actividade profesional clasificada no grupo 837 da sección segunda das Tarifas “Protésicos e Hixienistas Dentais”. Debe lembrase aquí que, como non podía ser de outro xeito, a natureza e carácter da actividade (profesional) esixe que a clasificación anterior (grupo 837, sección segunda) únicamente sexa aplicable aos suxeitos pasivos do imposto que sexan persoas físicas, esixencia imposta así mesmo pola regra 3ª.3 da Instrucción.

 

Por conseguinte, no epígrafe 392.2 clasificaranse aqueles protésicos dentais, titulares de laboratorios e talleres, xa sexan persoas físicas ou xurídicas, que efectúen materialmente os traballos de fabricación das próteses, estando incluido no dito epígrafe cantos traballos preparatorios ou complementarios resulten imprecindibles para a realizaciín dos ditos aparatos.

 

No grupo 837 da sección segunda clasificaranse aqueles protésicos profesionais, que como xa quedou evidente sexan persoas físicas, e que realicen os estudos, deseños, medicións… poñendo a súa formación técnica a disposición de terceiros, isto é, trátase dunha mera prestación de servizos profesionais, sen que en ningún caso executen os traballos materiais de fabricación ou elaboración das correspondentes próteses.

Podo ter no mesmo local un laboratorio e unha clínica dental?

Non se pode ter nun mesmo local clínica e laboratorio, debido a que o Real Decreto 1594/1994, do 15 de xullo, polo que se desenvolve o previsto na Lei10/1986, que regula a profesión de  Odontólogo,  Protésico e  HiXienista dental, no seu Artigo 2.1. establece que:

 

“As consultas dentais, como espazo físico destinado únicamente a este fin….”.

 

Por tanto as Clínicas Dentais deben un espazo físico destinado exclusivamente ao fin de Clínica e non outros.

 

Pola súa banda, o Artigo 8.1 da mesma norma apuntada establece

 

“O exercicio da actividade profesional do  Protésico dental desenvolverase no laboratorio de prótese, que é un establecemento situado nun espazo físico inmoble dedicado unicamente a este fin…”.

 

Polo tanto os laboratorios de Prótese Dental tamén deben ocupar un espazo físico dedicado unicamente ao fin de laboratorio.

Hai algunha obriga legal de actualizarse?

Legal non, pero si ética. O desenvolvemento profesional continuo é fundamental para levar a cabo unha práctica profesional actualizada e de calidade. Cada prótese ou dispositivo é unha obra artesanal única e personalizada que ten de cumplir todolos requisitos necesarios, tanto funcionais como estéticos, polo que -para desempeñar a profesión- ademáis dos coñecementos técnicos e sanitarios (propiedades químicas e físicas dos materiais, técnicas de traballo e uso de maquinaria e instrumental, anatomía oral e facial, etc.), o protésico dental precisa ser habilidoso coas súas mans e perfeccionarse como profesional co paso do tempo, para adquirir unha requerida experiencia na súa labor creativa.

 

Que requisitos se esixen para abrir un laboratorio?

A normativa estatal e a Autonómica de 2008,  absurdamente, non consideran aos laboratorios establecementos sanitarios e por iso non se require autorización algunha da Consellería de Sanidade, que excepción da licenza de fabricante.

 

Devandito isto a posta en funcionamento dun laboratorio require realizar trámites ante as seguintes Administracións Públicas:

 

 1. Axencia Estatal de Administración Tributaria.
 2. Administración Municipal.
 3. Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.
 4. Tesourería Xeral da Seguridade Social

 

1.- Axencia Estatal Da Administración Tributaria (AEAT)

 

A primeira actuación administrativa consiste na cumplimentación da declaración censual de alta no Rexistro Nacional de Actividades a través do modelo 036 que será presentado na Delegación Territorial da Axencia Tributaria e no que se fará constar a solicitude do NIF, a data de inicio de actividade e os deberes fiscais en materia de IRPF, IVE, e IAE.

 

En todo caso, a data de inicio deberá coincidir con aquela que consta no alta do IAE, nacendo a partir deste intre o deber de presentar as declaracións que se derivan do réxime fiscal declarado.

 

O alta no IAE formalizarase no modelo 840 que deberá presentarse antes dun mes desde inicio da actividade na Delegación Territorial da AEAT ao nas Entidades locais (Concellos ou Deputacións Provinciais) que teñan asumida por delegación a xestión censual do imposto.

 

Esta declaración deberá presentarse aínda que se teña a condición de actividade exenta por volume de operacións, salvo que a cota resultante sexa cero. En canto ao epígrafe do IAE, o laboratorio, por ter como obxecto a fabricación dun produto sanitario a medida, está incluído no epígrafe 392.2 sobre “Fabricación de aparellos de próteses e  ortopedia”, sen prexuízo da inclusión simultánea, do profesional no epígrafe 837 de “Protésicos e  higienistas dentais”, cando exerza a profesión ben de fronte ao público, ou preste un servizo no laboratorio de achega de ideas e solucións, preparación de deseños, estudos, medicións, etc. para a elaboración da prótese.

 

2.- Administración Local: Licenza de Apertura

 

As actividades de fabricación de prótese están suxeitas a licenza previa de apertura estando clasificadas como perigosas. A solicitude deberá presentarse no Concello do termo Municipal no que se desenvolva a actividade debendo acompañar, en todo caso, a seguinte documentación:

 

 1. Solicitude dirixida ao Alcalde.
 2. Proxecto técnico e memoria descritiva detallando as características da actividade cos sistemas correctores que se propoñan utilizar.
 3. Orzamento e Planos de emprazamento.
 4. Autoliquidación da taxa, en réxime de depósito previo, cando así o establecera o Concello na correspondente Ordenanza.

 

Transcorrido o prazo de catro meses sen que recaese nin se notificase Resolución expresa procederase denunciar a mora perante o Concello e a Comisión Provincial da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia. Transcorridos dous meses desde a denuncia poderá considerarse outorgada a licenza por silencio administrativo, agás que a Comisión notificase o seu ditame desfavorable e este estivese pendente de execución polo Concello.

 

Tamén é obxecto desta licenza a comprobación de que a actividade está autorizada polo Plan Urbanístico do Concello na zona e lugar de localización pretendido, podendo ser denegada por incompatibilidade con aquel.

 

Administración Local: Licenza de Obra

 

Cando lla prevexa realizar obras no laboratorio deberá presentarse solicitude de licenza  conxunta e simultaneamente que de apertura, sendo a concesión desta última, previa a aquela. A solicitude deberá ir acompaña, como mínimo, da seguinte documentación:

 

 1. Proxecto, básico e de execución redactado por arquitecto ou arquitecto técnico industrial, dependendo do tipo de intervención que se trate, a escala 1:2000, co contido esixido pola normativa en materia de disciplina urbanística da Comunidade Autónoma.

 

Para obter a licenza non se require que o proxecto estea visado polo Colexio profesional correspondente. Este requisito será preceptivo no momento da execución das obras. No caso de obras menores só será necesario memoria valorada. O proxecto pode ser o mesmo que se presente para a concesión da licenza de apertura, coas adaptacións oportunas realizadas polo técnico competente.

 

 1. Autoliquidación da taxa, en réxime de depósito previo ou liquidación provisional cando así o establecera o Concello na correspondente Ordenanza Fiscal.

 

No caso de licenza de obra menor o prazo máximo para resolver e notificar será dun mes, ampliándose a tres se é unha obra maior. Transcorrido estes prazos sen que se notificou resolución expresa a licenza deberá entenderse concedida por silencio administrativo. Con todo, o silencio será negativo cando a solicitude e o proxecto no que se apoie sexa contraria á ordenación urbanística.

 

Outorgada a licenza, ou iniciadas as obras con ou sen licenza, o Concello poderá liquidar o Imposto sobre Construcións Instalacións e obras que consiste nunha porcentaxe non superior ao 4 por 100 do custo real e efectivo da obra.

 

Fai falta advertir que a colocación de carteis de publicidade nas fachadas exteriores das edificacións está considerada como obra menor.

 

3.- Consellería de Sanidade: Licenza de Fabricante

 

Órgano competente para a concesión

 

As solicitude para obter a licenza de funcionamento de deberán ir dirixidas á Delegación Provincial da Consellería de Sanidade correspondente ao lugar de establecemento do fabricante ou entidade solicitante. As devanditas solicitudes deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo I do Decreto 294/2004, do 14 de outubro, e irán subscritas pola persoa física ou, se é o caso, polo representante da persoa xurídica, que sexa titular do establecemento.

 

 

Documentación que debe achegarse que solicitude

 

Coa solicitude achegarase a seguinte documentación:

 

 1. Documento acreditativo da personalidade do solicitante (DNI) e, se é o caso, da representación que ten.
 2. Cando o solicitante sexa unha persoa xurídica, CIF e copia da súa constitución e certificación da súa inscrición no Rexistro Mercantil, se é o caso.
 3. Nome comercial do establecemento e dirección para efectos de notificacións.
 4. Memoria da estrutura organizativa, relación dos produtos que se van a fabricar, garantía da calidade dos produtos que se van a fabricar e a execución dos procedementos e controis procedente.
 5. Plano das instalacións.
 6. Relación do equipamento e documentación relativa ás operacións de mantemento e calibración do equipamento e utensilios que o requiran.
 7. Relación dos procedementos de fabricación e dos procedementos normalizados de traballo.
 8. No caso de que no proceso de fabricación concorran outras persoas físicas ou xurídicas, declaración do nome e dirección dos subcontratados, describindo as actividades e medios dispoñibles para realizalas, achegando os contratos correspondentes e os procedementos de fabricación e control utilizados, e copia cotexada da licenza de funcionamento como fabricante de produtos sanitarios a medida, excepto no suposto recolleito no segundo parágrafo da epígrafe 1º do artigo 1 do Real decreto 437/2002, do 10 de maio.
 9. Identificación do responsable técnico, titulación que acredite unha cualificación adecuada en función dos produtos que teñen ao seu cargo, compromiso escrito de exercer a supervisión directa da actividade realizada pola empresa, responsabilizándose, así mesmo, das actividades realizadas nas propias instalacións ou nas instalacións dos subcontratados e, de ser o caso, declaración de non atoparse en situación de incompatibilidade profesional.
 10. Resto de persoal, con indicación da formación e a cualificación adecuada para as actividades que van desenvolver.
 11. Memoria en relación co sistema de arquivo documental e co rexistro de produtos fabricados dispostos para a súa utilización. O arquivo documental de fabricantes debe conter, as prescricións dos produtos sanitarios a medida emitidas polos correspondentes facultativos.
 12. Identificación da persoa responsable das actuacións relacionadas co sistema de vixilancia.
 13. Memoria en relación co procedemento para aplicar as medidas de restrición ou seguimento da utilización dos produtos que resulten adecuadas ou que determine a autoridade competente.
 14. Xustificante de ter abonada a taxa correspondente.

 

Prazo para resolver

 

O prazo máximo para resolver as solicitudes de licenza de funcionamento aos fabricantes de produtos sanitarios a medida será de seis meses. Transcorrido devandito prazo sen resolución expresa entenderase concedida a licenza.

 

Vixencia e revalidación da licenza

 

As licenzas de funcionamento reguladas neste decreto terán unha vixencia de cinco anos a partir da data da súa concesión ou revalidación, debendo indicarse de forma expresa na concesión ou revalidación da licenza.

 

Os interesados deberán solicitar a revalidación da licenza. En caso de non solicitala oportunamente, entenderase que o fabricante renuncia ao dereito de revalidala, sen prexuízo de que poida solicitar unha nova licenza.

 

As solicitudes para a revalidación da licenza de funcionamento de fabricantes de produtos sanitarios a medida, dirixidas á correspondente delegación provincial da Consellería de Sanidade, deberán presentarse segundo o modelo normalizado que figura no anexo II do Decreto, xunto co xustificante de liquidación da taxa correspondente.

 

4.- Tesourería Xeral Da Seguridade Social

 

O exercicio por conta propia da actividade, unha vez que se produza o alta no IAE e preséntese o alta censual ante a Axencia Estatal de Administración Tributaria, require a presentación da declaración de alta do titular da actividade no Réxime Especial de Traballadores Autónomos, acompañando copia das citadas declaracións ante Facenda e, no seu caso, da escritura de constitución da sociedade debidamente rexistrada no rexistro mercantil.

 

5.- Administración Local: Xestión de Residuos Sólidos

 

As Entidades Locais, a través da licenza de apertura de establecementos, esixirán con carácter previo a concesión estar en posesión dun contrato con xestor autorizado para a recollida de residuos non perigosos xerados na actividade. Esta materia será obxecto dunha circular específica.

Listado de Colexiados

Os Estatutos do Colexio, no seu artigo 10º.2., establecen que será requisito indispensable para exercer a profesión de protésico dental no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a incorporación ao Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia cando o domicilio profesional único ou principal radique nesta comunidade.

 

A continuación segue a relación actualizada dos protésicos dentais colexiados, con expresión do número de colexiado, nome e apelidos e páxina web profesional, advertíndose que os mesmos están protexidos polas disposicións contidas no Regulamento Xeral de Protección de Datos e na Lei 3/2018.

Nº de Colexiado
Apelidos, Nome
Provincia
6MUNDIÑA CASTRO, DOMINGOLUGO
7SANMARTÍN CAAMAÑO, AVELINO JOSÉA CORUÑA
8DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, XESUS M.A CORUÑA
11CARDALDA SOMESO, LUIS JOSÉA CORUÑA
12ARIAS LÓPEZ, FRANCISCO JAVIERLUGO
13MEIJIDE TORRES, FRANCISCO JAVIERPONTEVEDRA
21CASTRO TRABAZO, FERNANDOLUGO
25NOIA FIGUEIRA, JOSÉ ANTONIOA CORUÑA
26MÉNDEZ ALONSO, ÁNGELESOURENSE
32CALVO DIAZ, JOSÉ ANTONIOPONTEVEDRA
33BANDE FERNÁNDEZ, SILVIAPONTEVEDRA
35RAMOS GARCÍA, CARLOSA CORUÑA
36MUIÑA COLMENARES, JOSÉ ANTONIOLUGO
40DE SARACHO PORTELA, LUIS MIGUELPONTEVEDRA
42BUGALLO GARDÓN, JOSÉ MANUELPONTEVEDRA
43BUGALLO GARDÓN, JUAN JOSÉPONTEVEDRA
44FERNÁNDEZ CAGIAO, JESÚS A.A CORUÑA
50RIPOLL CABELLO, PABLO JOSEPONTEVEDRA
51GRADÍN CARREÑO, MIGUEL A.A CORUÑA
53PORTAS MOURE, ROBERTOPONTEVEDRA
55RABANAL NEIRA, JAVIERPONTEVEDRA
56DOPAZO SALGUEIRO, MARÍA LUISAOURENSE
57BLANCO PÉREZ, EMILIOOURENSE
63ÁLVAREZ QUINTELA, JOSÉ MANUELA CORUÑA
64BLANCO IGLESIAS, CELSOPONTEVEDRA
66CUELLO GONZÁLEZ, DANIEL ÁNGELLUGO
70LÓPEZ GONZÁLEZ, JOSÉ FRANCISCOA CORUÑA
71RODRÍGUEZ MORANDEIRA, JUAN CARLOSA CORUÑA
77VILLADÓNIGA MARTÍNEZ, ELENAA CORUÑA
78RODRÍGUEZ PENAS, JOSÉ MANUELA CORUÑA
82SÁNCHEZ SÁNCHEZ, GUILLERMO CESARA CORUÑA
84VEIRA LEIRAS, DAVIDA CORUÑA
85RODRÍGUEZ PÉREZ, JOSÉ A.A CORUÑA
86PÉREZ SOUTO, MANUELA CORUÑA
87SALGADO LINARES, GUMERSINDOLUGO
90CARRACEDO RODRÍGUEZ, PILARA CORUÑA
91TIZÓN VÁZQUEZ, MANUEL JOSÉA CORUÑA
92LOMBA MARTÍNEZ, IGNACIO JAVIERPONTEVEDRA
94JIMÉNEZ PEREIRA, ALBERTOPONTEVEDRA
95BAIMA VALDEZ, BEATRIZ DEL VALLEPONTEVEDRA
96PIÑEIRO RODRÍGUEZ, FERNANDOA CORUÑA
97VILLANUEVA ARES, HORACIOLUGO
98MACEDA RODRÍGUEZ, SONIALUGO
99LÓPEZ GONZÁLEZ, JUÁN CARLOSLUGO
100PREJIGUEIRO ALBITOS, AURORAA CORUÑA
102RODRÍGUEZ PRADA, BEGOÑAA CORUÑA
104TRONCOSO RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUELPONTEVEDRA
105ROGET HOMBREIRO, PILAR MARÍAPONTEVEDRA
106SAMPEDRO BARREIRO, DOMINGOPONTEVEDRA
107PORTO SÁNCHEZ, BERNARDO DOMINGOPONTEVEDRA
108MARTÍNEZ LAMAS, OMARLUGO
110LÓPEZ FERNÁNDEZ, GERMÁNLUGO
114VILARIÑO MORO, VICENTE JOSÉA CORUÑA
115SÁNCHEZ ORTIZ, MARÍA ISABELPONTEVEDRA
116MARTÍNEZ ROMERO, JESÚS MANUELA CORUÑA
120FERNÁNDEZ BASANTA, ANTONIOLUGO
123RODRÍGUEZ MEIRAMA,JAVIERA CORUÑA
127GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOAQUINA CORUÑA
128CARRERA GONZÁLEZ, CARLOSOURENSE
129PELÁEZ DOMÍNGUEZ, FAUSTOOURENSE
131SOBRADO CORREA, JOSÉLUGO
133PORTEIRO SÁNCHEZ, JUAN A.LUGO
138PEDRIDO OTERO, JUAN ANTONIOA CORUÑA
144ROIS MÉNDEZ, ISRAELLUGO
146FOLGAR LOJO, MARTÍN ANTONIOA CORUÑA
147MEÍN DOMÍNGUEZ, JUAN LUISPONTEVEDRA
149GRANJA SOTO, JOSÉ AMADORA CORUÑA
150GONZÁLEZ BARROS, JOAQUÍNPONTEVEDRA
151OTERO AGRA, SALVADORA CORUÑA
155NAVAS GONZÁLEZ, MANUELOURENSE
157FERNÁNDEZ MÍGUEZ, MERCEDESOURENSE
158BARREIRO MARIÑO, ANTONIOA CORUÑA
163SÁNCHEZ MARTÍNEZ, PABLOA CORUÑA
164MOSQUERA MIRA, Mª PILARA CORUÑA
165BARCIA RODRÍGUEZ, JOSÉPONTEVEDRA
166NOGUEIRA ÁLVAREZ, FRANCISCOA CORUÑA
168LOUREDA PÉREZ, ESTHER NOLYA CORUÑA
169COCHÓN LOUREIRO, Mª ARANZAZUPONTEVEDRA
170CRUJEIRAS GARCÍA, TERESAA CORUÑA
172MOYA MEIRA, MANUELPONTEVEDRA
174NÚÑEZ VIDAL, JUAN CARLOSA CORUÑA
176LEIS VENTOSA, RICARDOA CORUÑA
177DICHA AVENDAÑO, MANUELPONTEVEDRA
179DÍEZ ÁLVAREZ, JORGE MANUELA CORUÑA
183GÓMEZ BAÑO, FÉLIXA CORUÑA
187UGARTE NOGUEIRA, ANTONIOA CORUÑA
191MUNDIÑA CASTRO, RAMÓNLUGO
193LÓPEZ PRADO, EMILIOA CORUÑA
194FEIJOO VILLANUEVA, Mª JESÚSPONTEVEDRA
196DELGADO LÓPEZ, MANUEL ENRIQUEPONTEVEDRA
197CANDA RODRÍGUEZ, MANUELPONTEVEDRA
198PEREIRA LÓPEZ, ROBERTOLUGO
199IGLESIAS DE LA CAMPA, GILPONTEVEDRA
202FERROL RODRÍGUEZ, NÉSTORA CORUÑA
204PÉREZ FERNÁNDEZ, ANTONIOPONTEVEDRA
205PEREIRA LÓPEZ, IVÁNLUGO
210DI PASCUALE, GUSTAVOPONTEVEDRA
212CABALEIRO BUDIÑO, ALFONSOPONTEVEDRA
216ÁLVAREZ MULTA, ÁNGELPONTEVEDRA
217PÉREZ DA COSTA, ANTONIOPONTEVEDRA
219PÉREZ LÓPEZ, JAVIERLUGO
221PATEIRO ÁLVAREZ, ALFONSOOURENSE
225SECO LAMAS, DIEGOOURENSE
228CASAL CID, JOSÉ ANTONIOOURENSE
230VEIGA LÓPEZ, BEATRIZLUGO
231CALVO CORDERO, JULIANPONTEVEDRA
232BLANCO PORTELA, FÉLIX ROBERTOA CORUÑA
236NEIRA VÁZQUEZ, PALMIRAA CORUÑA
237VIDAL GRANDE, ELISEOOURENSE
238ALONSO RODRÍGUEZ, GONZALOA CORUÑA
240AGRA PAZ, JUANPONTEVEDRA
241TRIGO TRIGO, PABLOPONTEVEDRA
243ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, LUIS ANTONIOPONTEVEDRA
244FERNÁNDEZ VILLANUSTRE, ELISARDOA CORUÑA
256TIESO COUTO, MARÍA VICTORIAPONTEVEDRA
257REY ÁLVAREZ, JOSÉ RAMÓNA CORUÑA
259CANERO REGO, ALINE KARINALUGO
267CASTRO SEIJAS, JUAN MANUELA CORUÑA
269OTERO VILLAR, JAVIERA CORUÑA
271GUZMÁN SANTISO, ANA MARÍAPONTEVEDRA
273PÉREZ CASTRO, CARLOSLUGO
274ALBORÉS SUÁREZ, JOSÉ MªA CORUÑA
276RIVERA NOVOA, SONIAPONTEVEDRA
277GREGORIO RUZO, MANUEL SEGUNDOPONTEVEDRA
282PÉREZ BLANCO, JOSÉ MANUELOURENSE
283ARIAS BRUZOS, VALENTÍNLUGO
284SOUTULLO PÉREZ, ÓSCAR ENRIQUEPONTEVEDRA
287NEILA SOUSA, JOSÉ ANTONIOPONTEVEDRA
289POSE VÁZQUEZ, ÓSCARA CORUÑA
291PAZOS BRENLLA, JOSÉ LUÍSA CORUÑA
293PÉREZ ALVARÉ, RAFAELPONTEVEDRA
294ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, JUÁN RAMÓNLUGO
295FIGUEIRA VILLAVERDE, FRANCISCOA CORUÑA
296NOYA LOZANO, CARLOSA CORUÑA
297NOYA REGUEIRO, CARLOSA CORUÑA
298REGUEIRO LOUREDA, AGUSTÍN ROSENDOA CORUÑA
299GONZÁLEZ ENRÍQUEZ, DIEGOA CORUÑA
300MARTÍNEZ FELGAR, EDUARDOA CORUÑA
301PAZOS LÓPEZ, JOSÉ MANUELA CORUÑA
302TABOADA CASAL, CARLOSA CORUÑA
305MOSQUERA GIGERÍN, JOSÉ MANUELA CORUÑA
307FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, BENITOPONTEVEDRA
308RICÓN RICÓN, JESÚSPONTEVEDRA
309RODRÍGUEZ ROMERO, RAMÓNA CORUÑA
310MACÍA MARTÍNEZ, NOELIAOURENSE
313VIZOSO MENAYA, SUSANAA CORUÑA
315RAMA VÁZQUEZ, ALBERTOA CORUÑA
317MACÍA RODRÍGUEZ, JUAN CARLOSA CORUÑA
326REY SUÁREZ, FRANCISCO JOSÉA CORUÑA
327VÁZQUEZ LAUDA, ANAA CORUÑA
329GÓMEZ VIEITES, CARLOSA CORUÑA
332QUINTÁS SEOANE, EDUARDOA CORUÑA
335CASTRO NÚÑEZ, PAULAPONTEVEDRA
336FERNÁNDEZ TORRES, OLIVIERA CORUÑA
339GONZÁLEZ NOGUEIRA, CAMINO ESPERANZAA CORUÑA
340LOIS RÍO, MARÍA CARMENA CORUÑA
350IGLESIAS PERDIZ, ÁLVAROOURENSE
351QUINTÁS NOVO, MARÍA ESPERANZAA CORUÑA
353DE VICENTE Y MÍGUEZ, SANTIAGO C.A CORUÑA
354GÓMEZ SUÁREZ, RAMÓNA CORUÑA
355DARRIBA CASTIÑEIRAS, JOSÉ LUÍSA CORUÑA
358CARNERO POSE, CARLOSLUGO
359LORENZO GARCÍA, JOSÉ FRANCISCOA CORUÑA
360VÁZQUEZ CONDE, MARÍA DE LOS ÁNGELESOURENSE
362GARCÍA GARCÍA, MARTÍNA CORUÑA
364MOURE ARGIZ, PURIFICACIÓNLUGO
365GARCÍA AGUIAR, MANUELLUGO
366CARBALLADA REGUEIRO, MAGÍNLUGO
368FERREIRO TOUZA, ROSAOURENSE
370TABOADA FERNÁNDEZ, ÓSCARPONTEVEDRA
371ALPERI HUERGO, IVÁNA CORUÑA
372MOURIÑO COEGO, TITOPONTEVEDRA
374VIDAL RODRÍGUEZ, Mª SOLEDADA CORUÑA
376BRANDARIZ SÁNCHEZ, ÓSCARA CORUÑA
379BARRERA PRADA, IRENEOURENSE
381RODRÍGUEZ FROJÁN, JUAN JOSÉPONTEVEDRA
383BEIRÁN BAO, CÉSARLUGO
384GARCÍA NÚÑEZ, COSMELUGO
387RODRÍGUEZ DÍAZ, MARÍA ALICIAA CORUÑA
389SABARÍS ROQUEIRO, ELIZABETHPONTEVEDRA
394REBOIRAS LÓPEZ, MANUELA CORUÑA
395LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA ELIAA CORUÑA
397VÁZQUEZ JIMÉNEZ, ANTONIOPONTEVEDRA
400SAN MARTÍN LÓPEZ, EUGENIOA CORUÑA
401GONZÁLEZ QUINTELA, TANIA MARÍAPONTEVEDRA
402PÉREZ FERREIRO, JUAN JOSÉPONTEVEDRA
403OTERO DA PONTE, NAZARETPONTEVEDRA
406PARADELA FERNÁNDEZ, JOSÉ LUÍSA CORUÑA
409ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, HERMINIOOURENSE
410CAO GARCÍA, ANTONIO JOSÉA CORUÑA
414BOBILLO FERNÁNDEZ, MANUELOURENSE
417CAMPELO DÍAZ, MARÍA TERESAA CORUÑA
418FANDIÑO COBAS, JUAN MANUELA CORUÑA
421ANDRÉS CASTAÑEDA, JOAQUÍNA CORUÑA
424NOGUEROL TIZÓN, SHARAA CORUÑA
426GARCÍA LÓPEZ, JOSÉ MANUELA CORUÑA
427SENÍN CHENLO, EUGENIOA CORUÑA
429MARTÍNEZ CARBALLAL, JOSÉ LUÍSPONTEVEDRA
430RÍOS GONZÁLEZ, MARÍA MARTAPONTEVEDRA
431LÓPEZ PARDO, ANTONIO ÁNGELLUGO
432RODRÍGUEZ ROMAR, LUCIANOPONTEVEDRA
433SANTERVAS PARCERO, JOSÉ MANUELPONTEVEDRA
434SÁENZ- DÍEZ BELÍN, JOSÉ MARÍAA CORUÑA
436FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, XOSÉ MARCIALA CORUÑA
437PÉREZ DELGADO, JOSÉ DELFÍNOURENSE
438TOUZA CRUZ, ALEJANDROPONTEVEDRA
439MENÉNDEZ PÉREZ, LUÍS MANUELOURENSE
440FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ CARLOSOURENSE
442RIAL CID, EMILIOOURENSE
443GARCÍA RODRÍGUEZ, PERFECTOOURENSE
444VILLAR MOREIRA, JUAN CARLOSA CORUÑA
445CASAIS CASTREJE, JOSÉ MªA CORUÑA
446FROJÁN RIAL, VÍCTORA CORUÑA
447TEIJEIRO GOLPE, SANTIAGOLUGO
448MÍGUEZ VIGO, XACOBE HUMBERTOA CORUÑA
450CEDRÓN VILLAR, RAÚLLUGO
451BLANCO CANDO, MARÍALUGO
452VÁZQUEZ FRAGA, ALFONSOLUGO
453ALONSO RODRÍGUEZ, CARLOSA CORUÑA
454NÚÑEZ VÁZQUEZ, CARLOSA CORUÑA
456RODRÍGUEZ REY, IGNACIOPONTEVEDRA
457GARCÍA LÓPEZ, JUANPONTEVEDRA
458GONZÁLEZ IGLESIAS, MANUELPONTEVEDRA
459ÁLVAREZ ROLDÁN, IRISOURENSE
460DÍAZ PAZ, MARÍA DOLORESLUGO
462ARZÚA ÁLVAREZ, LUCÍAOURENSE
464GARCÍA FRANCO, JOSÉ MANUELPONTEVEDRA
466LÓPEZ BALBOA, JOSÉ MANUELOURENSE
467LÓPEZ GARCÍA, JOSÉ ANTONIOLUGO
468LÓPEZ GARCÍA, SONIALUGO
469LAGO GARCÍA, FERNANDOPONTEVEDRA
470GARCÍA POZO, FELIPEPONTEVEDRA
471BLANCO PEREIRA, TANIAA CORUÑA
472JUANATEY GONZÁLEZ, JUAN ANTONIOA CORUÑA
474FONTÁN MONTEAGUDO, ALBAPONTEVEDRA
477ARRANZ RODRÍGUEZ, MARIANOOURENSE
478TORRES RIVERA, CRISTINAPONTEVEDRA
479RODRÍGUEZ MENA, CAROLINAPONTEVEDRA
479MARIA JOSÉ GONZÁLEZ CARRERAA CORUÑA
480GÓMEZ ANTÓN, JOSÉ LUÍSPONTEVEDRA
483PAZOS PÉREZ, MARÍAA CORUÑA
484GALDO PENA, VERÓNICAA CORUÑA
487KALAAJI MÁRQUEZ, WALIDPONTEVEDRA
488PARCERO QUEIJAS, MIGUEL ÁNGELA CORUÑA
489CASTRO FERNÁNDEZ, SILVIAOURENSE
490FERNÁNDEZ BANGA, IAGOOURENSE
491AGRAFOJO VIEITES, JOSÉ MANUELA CORUÑA
492RODRÍGUEZ BARREIRO, MANUEL ÁNGELA CORUÑA
493JUEGUEN SANTAMARÍA, JUAN DIEGOPONTEVEDRA
494VARELA FOSADO, ROSAA CORUÑA
495MARTÍNEZ FIDALGO, MARÍAA CORUÑA
497PARDELLAS DÍAZ , PABLOA CORUÑA
498CASTIÑEIRA MARTINEZ, BEATRIZPONTEVEDRA
500ARRIBI VILELA, ANTONIOA CORUÑA
501PAJÓN LÓPEZ, JOSÉ MANUELA CORUÑA
502ARENAZ OTERO,JUAN JOSÉPONTEVEDRA
503FARIÑA OTERO, DIGNA MªPONTEVEDRA
504RÚA GONZALVES, THAISPONTEVEDRA
506POUSA BLANCO,MARCOSPONTEVEDRA
507RODRIGUEZ RODRIGUEZ,NISO XAVIERA CORUÑA
508ARAUJO PEREIRA, JOSÉ MANUELA CORUÑA
510PRIETO ÁLVAREZ, LUÍSA CORUÑA
512MARTÍNEZ TRONCOSO, BELÉNPONTEVEDRA
513BELLO MONTERO, LILIANAA CORUÑA
514RODRÍGUEZ ROLÁN, JAVIEROURENSE
515LEYENDA RIAL, Mª LUZPONTEVEDRA
517CAAMAÑO MARTINEZ, JOSEA CORUÑA
518ESPAÑA MORALEJO, JUAN IGNACIOOURENSE
520MANUEL LEON LEONOURENSE
521MARCELINO TUÑEZ DE LA BARRERAPONTEVEDRA
522ANTONIO SALAVERRI LEIRASLUGO
525ELENA SEGADE QUIRUGAA CORUÑA
527MIGUEL PEREIRA LÓPEZLUGO
529SIMON LAMELA GARCIAA CORUÑA
533ERICA VICENTE VELASCOPONTEVEDRA
537DAVID FONTAN CRUZOURENSE
541ROBERTO MARTINEZ MÜLLERPONTEVEDRA
542MILAGROS SANTORUM RODRIGUEZPONTEVEDRA
545JACOBO GANTES CASTROA CORUÑA
546CARLOS ENRIQUE FERNÁNDEZ MEDÍNA CORUÑA
548ROSA MARIA CANGAS SANMARTINPONTEVEDRA
550FELIPE JUAN RODRIGUEZ FUENTESA CORUÑA
552SANTIAGO GARCIA FERRONA CORUÑA
553MARTA TEIJEIRO GONZALEZLUGO
555MARTA LOUREIRO RODRIGUEZA CORUÑA
556ADRIAN LOPEZ NUÑEZA CORUÑA
557PAULA LEMA NIETOA CORUÑA
558DIEGO BAREA COTOSA CORUÑA
559ROBERTO JUIZ EXPOSITOLUGO
561BRENDA TEBA ALCÁNTARA QUINTELAPONTEVEDRA
562MARIA GANZARAIN PEIROA CORUÑA
563REBECA GARCÍA FERNÁNDEZPONTEVEDRA
565MARCOS DIZ CASALOURENSE
566JOSE BAYONA SEGURAPONTEVEDRA
567NURIA FREIRE BLANCOA CORUÑA
568ANA MARIA MESIAS CARREIRAPONTEVEDRA
569ALVARO RUIBAL GAMALLOPONTEVEDRA
570SANDRA GÓMEZ ZAPATEROURENSE
571VICTORIA PERALVO GARCÍAPONTEVEDRA
572JAVIER BOOTELLO BARRAGÁNA CORUÑA
573JOSÉ ÁNGEL GÓMEZ FOLELUGO
575MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MOVILLAOURENSE
578JAVIER VILARCHAO QUINTASOURENSE
580ANTON DOPAZO VIEITESA CORUÑA
583SAILA LÓPEZ BASANTAA CORUÑA
584SARA CARNERO VICHA CORUÑA
585PAULA SANJUAN FERNÁNDEZLUGO
587DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ-CORTÓNA CORUÑA
589ROMINA ALEJANDRA SERRAPONTEVEDRA
590SERGIA INMACULADA SARABIA GARCÍAPONTEVEDRA
593CARLOS GÓMEZ PEREIRAPONTEVEDRA
594ISABEL AIRA VALCÁRCELLUGO
595ANTONIO MANCHON MIRALLESOURENSE
596MANUEL CANDAL ÁLVAREZPONTEVEDRA
597IRIA HUERGA RODRÍGUEZPONTEVEDRA
598MARIA LORENA DAVILA PIÑEIROPONTEVEDRA
600DANIEL PARAJÓ CASTROPONTEVEDRA
601JULIA VÁZQUEZ LUQUEPONTEVEDRA
603SILVIA CASTRO CONDEOURENSE
604ALEJANDRO ANTONIO FERNÁNDEZ SABATESPONTEVEDRA
605RUBÉN MÉNDEZ RODRÍGUEZLUGO
606BRAIS MANUEL CORUJO ENRÍQUEZLUGO
607LORENA SILVA GARCÍALUGO
608NEREA SÁNCHEZ VILLAMORA CORUÑA
609SHIRLEY MARIA FERNANDEZ BELLASLUGO
610MARTA CABIRTA CARAMÉSA CORUÑA
611PATRICIA CAPELAN CAPELANA CORUÑA
612SILVIA BARREIRO GÓMEZA CORUÑA
613ANGÉLICA PAREDES GARCÉSA CORUÑA
615FATIMA MESIAS LISTAA CORUÑA
618ANA MARÍA ARIJÓN VARELAA CORUÑA
619MARIA ISABEL LEIROS SANGABRIELPONTEVEDRA
620LAURA CASAL FERNÁNDEZOURENSE
621JOSÉ ANTONIO REY SANMARTÍNA CORUÑA
623MARTA RUBIO ROMEROA CORUÑA
624MIGUEL SILVA SANMIGUELOURENSE
627ALBA TABOADA POUSOPONTEVEDRA
628EVA GOMEZ SANCHEZA CORUÑA
629PAULA CASTRO RODRÍGUEZA CORUÑA
630PAULA CID SEGADEA CORUÑA
631CRISTINA OTERO MALLOA CORUÑA
632BEATRIZ FARIÑA FERREIROA CORUÑA
633ALBA SENÍN CASTROA CORUÑA
634CRISTINA RUIBAL GUERRAA CORUÑA
635ADRIÁN TROITIÑO VARELAA CORUÑA
636DOLORES BARTOLOMÉ PEREIRAA CORUÑA
637JOSE PAZ GUDEA CORUÑA
638MARIA ISABEL SANTIAGO HERMOA CORUÑA
639JAVIER RIVAS BALIÑOA CORUÑA
640ANNA MIKAELA BERSANIPONTEVEDRA
641RAFAEL JIMÉNEZ LÓPEZ-SORSPONTEVEDRA
642MANUEL DAPORTA BETANZOSPONTEVEDRA
643COVADONGA PAZOS RODRÍGUEZA CORUÑA
644JESSICA DARRIBA IGLESIASA CORUÑA
645ALEJANDRO DÍAZ LOPEZA CORUÑA
646LIDIA NEU REYA CORUÑA
647ALDARA MENDEZ TOURIÑOOURENSE
648ROSANGELA DEL CARMEN FARIAS LOPEZOURENSE
649SANDRA RODRIGUEZ AMORA CORUÑA
650AGUEDA VARELA BARREIROA CORUÑA
651JOSE ANTONIO ALONSO GOMEZOURENSE
652CARLOS OTERO GOLOBARDASPONTEVEDRA
654ISABEL LOPEZ GOMEZA CORUÑA
655CRISTIAN GARCÍA RODRIGUEZPONTEVEDRA
656JOSE IGNACIO MOREIRAS SANTAMARIAPONTEVEDRA
658PABLO SÁNCHEZ PARADALUGO
659MONICA BORREL WIEZELLPONTEVEDRA
660OSCAR JOSE NOVOA GARCIAPONTEVEDRA
661MARTA FERNANDEZ LOSADAPONTEVEDRA
662MARTIN CASTRO SANCHEZLUGO
664ELENA GOMEZ GARCÍALUGO
665PABLO PAZ GOMEZOURENSE
666MARIA LUISA REGUEIRA TORRESA CORUÑA
668MARCOS NIETO ENJOA CORUÑA
669MARIA DEL PILAR PORTAS PACHECOPONTEVEDRA
671ANABEL LOPEZ NOVOAOURENSE
672NOELIA PARDAL BREAPONTEVEDRA
673BEATRIZ LARRAYOZ LOPEZOURENSE
674SANDRA MARIA MARTINEZ ALVAREZOURENSE
675JUAN CARLOS ANSEAN DOMINGUEZLUGO
676ALBA GONZALEZ MARTINEZPONTEVEDRA
677SANDRA SALGUEIRO TRONCOSOPONTEVEDRA
678VERONICA VILLAR CABADOLUGO
679LUCIA RODRIGUEZ GARCIALUGO
680MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ GARCIALUGO
681ROBERTO MALLO OLIVEIRAA CORUÑA
682CRISTINA PEREZ RODRIGUEZLUGO
683VICTOR SALVADOR BARCIA PAVÓNPONTEVEDRA
684SEVERINO SOLLA CIMADEVILAPONTEVEDR
685SARA FACHADO BRAVOA CORUÑÁ
686ANA CASTRO DIAZLUGO
687CINTIA DANIELA BODELÓN SOSALUGO
688GONZALO JOSE CAYETANO FERROPONTEVEDRA
689MARIA DEL PILAR BLANCO SANCHEZLUGO
690SILVIA GONZALOEZ BOUZONPONTEVEDRA
691REBECA SEÑORÁNS REYPONTEVEDRA
692MARIA FRANCISO FORTESLUGO
693SANDRA FERNANDEZ OTEROLUGO
694RUBEN YAÑEZ LOUREIROLUGO
695JOSE ANTONIO FERREIRO PAISA CORUÑA
696MONICA GONZALEZ HURTADOLUGO
697PABLO VAZQUEZ GARCIAPONTEVEDRA
698JUAN JOSE PEREZ MONTEROLUGO
699TRINIDAD ALVAREZ ALONSOPONTEVEDRA
700GUTIER LOPEZ SOUTOLUGO
701JUAN CARLOS IRIARTE ARTEOURENSE
702MARIA ISABEL GONZALEZ FRAGAA CORUÑA
703ALBA RODRIGUEZ FUENTESLUGO
704ELISABET LAJOS SEAGEPONTEVEDRA
705MARIA SECUNDINA CASTRO DAPONTEPONTEVEDRA
706ALBERTO QUINTÁS SANTOSA CORUÑA
707LUCIA LOUZAO BALSAA CORUÑA
708ALICIA ABALO BOUZONPONTEVEDRA
709FERNANDO REFOJO OTEROPONTEVEDRA
710MARIA JOSE DIAZ TEIJEIROLUGO
713EVA NAHARRO TOBIOPONTEVEDRA
714LUZMARY FATIGATTY BAGHTCHEJIANPONTEVEDRA
715SILVIA VANESSA ROMERO IGLESIASA CORUÑA
716ANDREA CERNADAS GÜETOA CORUÑA
718ANA MARIA ESTEVEZ MANEIROPONTEVEDRA
719YAEL GARCIA LOPEZA CORUÑA
720ROCIO GARCIA CANCELAA CORUÑA
721BEATRIZ VIEITES CASTROA CORUÑA
722EUNICE DOPAZO PIÑEIROA CORUÑA
723JUAN CANEDA GOMEZA CORUÑA
724ANGELICA MARIA CEPEDA VARELAA CORUÑA
725DIEGO PLAZA GONDELLEA CORUÑA
726SAUL CALVO ARMESTOA CORUÑA
727MONICA RODRIGUEZ COSTAA CORUÑA
728PABLO JAVIER GARCIA PEREZPONTEVEDRA
729ALEJANDRO PEÑA ANTONA CORUÑA
730PAULA MANSO VIZOSOA CORUÑA
731JOSE ANTONIO LEDO CEPEROA CORUÑA
732LORENA RIZO LINARESOURENSE
733MARIANO BALBUENA GARCIAPONTEVEDRA
734GIOVANNA RIBEIRO DA SILVAA CORUÑA
735ILEANA TURCINPONTEVEDRA
736ANTONIO PLAZA RODRIGUEZPONTEVEDRA
737ROSSANA GOMES PEREIRAA CORUÑA
738JOSÉ MANUEL LÓPEZ GANTESA CORUÑA
739LUCAS NAHUEL OLEGO VENTUREYRAA CORUÑA
740ITSASO RUIZ FADRIQUEA CORUÑA
741LETICIA MARÍA ANTELO GARCIAA CORUÑA
743ANTIA ALFAYA ALONSOPONTEVEDRA
744ENRIQUE BANGUESES QUINTANAOURENSE
745MIRIAM FREIRIA FERNÁNDEZPONTEVEDRA
746JOSÉ LUIS ÁLVAREZ VAQUEROPONTEVEDRA
747IAGO ÁLVAREZ RODRÍGUEZPONTEVEDRA
748TIAGO ANTONIO FERNANDES PIMENTAPONTEVEDRA
749MARIA JOSE GONZALEZ CARRERAA CORUÑA
750MARTA ALMEIDA BAUTISTAPONTEVEDRA
751STEPHANIE DE LOS ANGELES PARRA ADRIOA CORUÑA
752CINTIA BARRIA MIGUEZLUGO
753MANUEL RUBINOS DA SILVAA CORUÑA
754LUCÍA GARCÍA IGLESIASPONTEVEDRA
755SANTIAGO GONZÁLEZ FÁBREGAOURENSE
756VICTOR RELANZÓN IGLESIASPONTEVEDRA
757 DENIS CAO ARMADAOURENSE
758FELIPE OTERO COUSELOA CORUÑA
759HUGO GONZÁLEZ VÁZQUEZA CORUÑA
760JOSÉ RAMÓN RODRÍGUEZ ARAUJOOURENSE
32-762IVÁN LÓPEZ RODRÍGUEZOURENSE
36-764SAMRAN MARÍA FERNÁNDEZ GÓNZALEZPONTEVEDRA
36-765FRANCISCO JAVIER RIVAS POSEPONTEVEDRA
32000766FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ÁNGELOURENSE
36000767MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ JESÚSPONTEVEDRA
36000768OLIMPIO DA PAZ ARIADINEPONTEVEDRA
36000769HERNÁNDEZ SIVERIO RUIZ NINOSKAPONTEVEDRA
15000770GONZÁLEZ RODRÍGUEZ SUSSAN EMYLIA CORUÑA
32000771TORRES SANTOS JONATHAN GABRIELOURENSE
15000772FERNÁNDEZ PORTILLA MANUELA CORUÑA
36000773PAZ ESPADA SARAPONTEVEDRA
32000774CRESPO RODRÍGUEZ LAURAOURENSE
15000775GRADÍN MOSQUERA MATEOA CORUÑA
36000776CORDEIRO SOTELO MARÍA DEL MARPONTEVEDRA
32000777PORTELA RODRÍGUEZ EMILIOOURENSE
15000778RODRÍGUEZ PEÑA MARÍA CARMENA CORUÑA
36000779NEO VIDAL SANDRAPONTEVEDRA
36000780RODRÍGUEZ VÁZQUEZ JORGE LUISPONTEVEDRA
36000781COLLADA BAENA ISABEL MARÍAPONTEVEDRA
32000782RODRÍGUEZ FRAGA ROSAOURENSE
32000783DIAZ DOMINGUEZ JOSÉ MANUELOURENSE
27000784GALLARDO SANTÍN NEREA
15000785RECAREY RENDO GUMERSINDOA CORUÑA
15000786SÁNCHEZ SUÁREZ NOA CORUÑA
36000787MEIJIDE REBOREDA GONZALOPONTEVEDRA

Normativa

Dereitos dos colexiados

 • Exerce-la profesión e usa-lo título de protésico dental.
 • Utilizar e acceder ós servizos e medios colexiais en igualdade de condicións con calquera outro/a colexiado/a e nos termos que previamente se establezan.
 • Participar na xestión do Colexio a través dos órganos colexiados e exerce-lo sufraxio activo e pasivo nas condicións que prevén estes Estatutos para a elección dos órganos de goberno.
 • Recibir información sobre a actividade corporativa e profesional por medio de follas informativas, boletíns, publicacións, anuarios, circulares e xuntas regulamentarias.
 • A súa defensa polo Colexio ante as autoridades, entidades, empresas ou particulares no exercicio profesional e con motivo do mesmo nas condicións e co alcance que previamente se determine.
 • A representación e apoio dos órganos de goberno nas súas xustas reclamacións e nas negociacións motivadas por diferenzas que xurdan con ocasión do exercicio da profesión. En todo caso a Xunta de Goberno velará e tomará as medidas oportunas para o máis estrito recoñecemento e defensa da competencia profesional do Colexio.
 • Comisionar ó Colexio no caso de que se teñan establecidos os servizos de Asesoría Xurídica para o cobro de soldos, remuneracións, facturas ou minutas profesionais nas condicións que previamente se determinen.
 • Participar nas actividades culturais e no disfrute das facultades e prerrogativas do Colexio que se lle recoñezan.
 • Ostentar e utilizar no exercicio da actividade a ensina profesional que se determine polos órganos do Colexio, así como o papel do Colexio co selo do mesmo se así o desexan.
 • Celebrar reunións de carácter colexial nas dependencias do Colexio cando se dispoñan delas, atendéndose ás normas que ó respecto dite a Xunta de Goberno.
 • Concorrer a tódolos actos de confraternidade para estreitar os lazos de solidariedade e compañeirismo e a usar a biblioteca e outros servizos que estableza o Colexio, sen prexuízo de autorización previa.

Sliding Image Sliding Image

“Cada prótese é unha obra artesanal única nacida da destreza, a sensibilidade e a práctica”.

Código deontolóxico

 

 

O Código Deontolóxico do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia constitúe, non só o cumprimento dos fins e funcións esixidas polos seus Estatutos, senón tamén unha aportación realizada desde dentro do colectivo profesional que -sen dúbida algunha- vai constituír unha guía esencial de comportamento desde unha dimensión ética e reverterá nunha maior calidade do servicio aos cidadáns.

 

 

VER CÓDIGO >

Convenio colectivo

 

A diferenza doutros ámbitos territoriais onde se desenvolveu unha normativa específica para o sector, en Galicia non existe un convenio específico polo que deberá aplicarse por defecto o Estatuto dos Traballadores. Non debe aplicarse o Convenio Colectivo do Sector de Industrias do Metal porque actualmente os laboratorios apenas utilizan produtos metálicos, sendo a dita fase realizada por tecnoloxías CAD/ CAM sen intervención do profesional, e ademais existen moitos laboratorios que non utilizan metal nos seus procesos ou distintas ramas ou especialidades da prótese dental.

 

 

 

Calendario laboral 2022
error: contido protexido!
Falamos?

 

Pensando en

colexiarte?

 

Chamámoste nós para
arranxar todo!


  > > > > >

  Lin e aceptei a Política de Privacidade

  PROTECCIÓN DE DATOS – Responsable: Coprodega | Finalidade: informarte sobre a colexiación. | Lexitimación: o teu consentimento. | Destinatarios: os datos non se cederán. | Dereitos: acceder, rectificar e suprimir os datos, limitar o seu tratamento ou solicitar a portabilidade a outro responsable. | + Info: Política de privacidade.

  Te has suscrito correctamente al boletín

  Se produjo un error al intentar enviar tu solicitud. Inténtalo de nuevo.

  COPRODEGA will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.