Biblioteca

Normas de utilización do fondo bibliográfico propiedade do Colexio Oficial de Protésicos Dentais de Galicia

 

 1. Poderán facer uso do fondo bibliográfico todos os colexiados que estean ao corrente do cumprimento das obrigas e deberes establecidos no artigo 15º dos Estatutos.
 2. A consulta ou utilización do fondo bibliográfico na sede colexial durante o horario de oficina só require a acreditación da condición de colexiado e a comprobación por parte da Secretaría Técnica do cumprimento dos requisitos do punto 1 anterior.
 3. Establécese o réxime de préstamos, quedando suxeito as seguintes normas:
  • Deberá formularse solicitude por escrito en modelo normalizado que estará a disposición dos colexiados a sección privada da páxina web.
  • As solicitudes deberán presentarse persoalmente na sede colexial, quedando automáticamente concedido o préstamo no mesmo momento da presentación unha vez que se verifiquen pola Secretaría Técnica o cumprimentos dos requisitos esixidos para os usuarios do servizo e se cumprimenten os trámites regulados nas presentes normas.A solicitude deberá recoller declaración do usuario de ter recibido en depósito o material bibliográfico e o cumprimento e aceptación expresa das disposicións contidas nas presentes normas.
  • O préstamo non poderá exceder de 10 días naturais.
  • Os gastos das devolucións realizadas por correo serán a cargo do colexiado, non aceptándose devolucións a portes debidos.

Réxime de infraccións e sancións.

 

 1. Considéranse infraccións das normas reguladoras do uso do fondo bibliográfico do Colexio, encadradas como infraccións graves tipificadas polo artigo 73º.3.j) dos Estatutos:
   • A devolución do material prestado fora do prazo límite de préstamo.
   • O deterioro do material que se produza como consecuencia dun uso anormal ou indebido, libremente apreciado polos órganos do Colexio, que impida o seu uso por outros colexiados.
   • A non devolución do fondo entregado en réxime de préstamo.
 2. As anteriores infraccións será de aplicación o réxime de sancións do artigo 75º.3.a) dos Estatutos, sendo de aplicación o procedemento sancionador dos artigos 77º ao 80º Disposición adicional: A interpretación das presentes normas e a aclaración das dúbidas que podan xurdir da súa aplicación será competencia da Comisión Permanente.
    
656Trucs et Astuces1  
657Fresado1  
658Prótesis periodontal telescópica1  
659Journal de clínica en odontoloxia1  
660Biomateriales dentales1  
661Atlas de Patología de los Maxilares1  
662La fascinación de la cerámica integral1  
663Invisible: Restauraciones estéticas cerámicas1  
664Estética y Prótesis: Consideraciones interdisciplinares1  
665Sombras, un mundo de color1  
666Crown - Bridge & Implants. The Art of Harmony1  
667Ortondoncia e ortopedia1  
671Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija: Volumen 1 - Análisis Estético1  
672Prótesis. Bases y fundamentos1  
673La prótesis fija con lineas terminales verticales.1  
674La técnica de la cera por adición1  
675Atlas de Cefalometría y Análisis Facial1  
676Diccionario de odontología inglés-español/español-inglés1  
677Procedimientos de laboratorios en implantes. Paso a paso1  
678Fundamentos de la Estética Bucal en el Grupo Anterior1  
679Estética en Odontología Restauradora1  
680Restauraciones de porcelana adherida en los dientes anteriores, método biomimético1  
681La rehabilitación estética en prostodoncia fija, Vol 2: Tratamiento Protésico1  
682Diseño de Prótesis Parcial Removible1  
683Prótesis fija contemporánea1  
684Atlas de Aparatología Funcional y Aparatología Auxiliar1  
685Regulador de Función Aragao1  
686Tratamiento Ortodóncico y Ortopédico de 1ª Fase en Dentición Mixta. 2ª Edición.1  
687Técnica de modelado en cerámica dental1  
688Protocolos1  
689Ciencia y Técnica en Implantología Inmediata (2 tomos)1  
690Oseointegración Avanzada1  
691Orthodontics & Microimplants. Complete technique step by step1  
692Cerámicas, Zirconio y CAD/CAM

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
[wp_show_posts id="1627"]