BAIXA COLEXIAL

Baixa Colexial

 

Requisitos:

 • Cesar no exercicio da actividade profesional

Trámitación:

A baixa colexial deberá realizarse remitindo a seguinte documentación:

– Modelo de baixa debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de Goberno do Colexio.

 • No caso de desemprego: tarxeta de demandande de emprego e informe de vida laboral.
 • No caso de cese da actividade: Modelo censual 036 ou 037 e informe de vida laboral
 • No caso de xubilación: Certificado ou documento análogo expedido polo organismo competente que acredite a condición de perceptor de prestacións por xubilación
 • No carso de exercente de outras profesións: Informe de vida laboral

– Carné de colexiado (en todos os casos)

Asemade, lembrámoslle que existe a posibilidade de continuar como colexiado con cota de NON EXERCENTE, aportando a cantidade de 10,00 euros mensuais.

Por maior abastamento, poñemos no seu coñecemento tamén, que modificadas as circunstancias que deron lugar á baixa colexial, o inicio da actividade profesional sen a nova incorporación a este Colexio, constituirá un acto de engano e violación das normas regulamentarias, que darán lugar ás accións pertinentes perante a xurisdición civil para acadar a declaración xudicial de cese do acto, ao abeiro do artigo 18 da Lei 3/1991, do de xullo, sobre competencia desleal.

  FORMULARIO DE BAIXA DE COLEXIADO

  Datos Persoais


  Nome e Apelidos (*)
  DNI (*) (sin espacios ni guiones)
  Lugar de nacemento
  Data de nacemento
  E-mail (*)
  Teléfono (*)
  Domicilio Persoal
  Localidade persoal
  C.P.
  Provincia persoal

  Datos Profesionais


  Nome do Laboratorio
  Nº de Colexiado
  Marque a súa situación
  Domicilio Profesional
  C.P. Profesional
  Localidade Profesional (*)
  Provincia profesional
  Teléfono Profesional (*)
  Email Profesional

  Outros Datos
  Marque a continuación a documentación que fará chegar o Colexio para completar a súa petición:

  Desempregado: Copia da tarxeta de demandante de emprego e informe de vida laboralCese temporal da actividade: (autónomo) Modelos censais 036 ou 037 presentados ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria e Informe de Vida LaboralXubilado: Certificado ou documento análogo expedido polo órgano competente que acrediteExercente doutras profesións: Certificado de vida laboral

  EN TODOS OS CASOS: CARNÉ ACREDITATIVO DA SÚA CONDICIÓN DE COLEXIADO

  CALQUERA QUE SEXA A SITUACIÓN CAUSANTE DA SOLICITUDE DE BAIXA, EN NINGÚN CASO SERÁ ESTA LEVADA A TRÁMITE DE NON ACOMPAÑARSE OS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS QUE CORRESPONDAN EN CADA CASO, ASÍ COMA DE NON DEVOLTARSE O CARNÉ DE COLEXIADO.


  Total Page Visits: 1598 - Today Page Visits: 4
  [wp_show_posts id="1627"]