BAIXA COLEXIAL

Baixa Colexial

 

Requisitos:

  • Cesar no exercicio da actividade profesional

Trámitación:

A baixa colexial deberá realizarse remitindo a seguinte documentación:

– Modelo de baixa debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de Goberno do Colexio.

  • No caso de desemprego: tarxeta de demandande de emprego e informe de vida laboral.
  • No caso de cese da actividade: Modelo censual 036 ou 037 e informe de vida laboral
  • No caso de xubilación: Certificado ou documento análogo expedido polo organismo competente que acredite a condición de perceptor de prestacións por xubilación
  • No carso de exercente de outras profesións: Informe de vida laboral

– Carné de colexiado (en todos os casos)

Asemade, lembrámoslle que existe a posibilidade de continuar como colexiado con cota de NON EXERCENTE, aportando a cantidade de 10,00 euros mensuais.

Por maior abastamento, poñemos no seu coñecemento tamén, que modificadas as circunstancias que deron lugar á baixa colexial, o inicio da actividade profesional sen a nova incorporación a este Colexio, constituirá un acto de engano e violación das normas regulamentarias, que darán lugar ás accións pertinentes perante a xurisdición civil para acadar a declaración xudicial de cese do acto, ao abeiro do artigo 18 da Lei 3/1991, do de xullo, sobre competencia desleal.

FORMULARIO DE BAIXA DE COLEXIADO

Datos Persoais


Nome e Apelidos (*)
DNI (*) (sin espacios ni guiones)
Lugar de nacemento
Data de nacemento
E-mail (*)
Teléfono (*)
Domicilio Persoal
Localidade persoal
C.P.
Provincia persoal

Datos Profesionais


Nome do Laboratorio
Nº de Colexiado
Marque a súa situación
Domicilio Profesional
C.P. Profesional
Localidade Profesional (*)
Provincia profesional
Teléfono Profesional (*)
Email Profesional

Outros Datos
Marque a continuación a documentación que fará chegar o Colexio para completar a súa petición:

Desempregado: Copia da tarxeta de demandante de emprego e informe de vida laboralCese temporal da actividade: (autónomo) Modelos censais 036 ou 037 presentados ante a Axencia Estatal da Administración Tributaria e Informe de Vida LaboralXubilado: Certificado ou documento análogo expedido polo órgano competente que acrediteExercente doutras profesións: Certificado de vida laboral

EN TODOS OS CASOS: CARNÉ ACREDITATIVO DA SÚA CONDICIÓN DE COLEXIADO

CALQUERA QUE SEXA A SITUACIÓN CAUSANTE DA SOLICITUDE DE BAIXA, EN NINGÚN CASO SERÁ ESTA LEVADA A TRÁMITE DE NON ACOMPAÑARSE OS DOCUMENTOS ACREDITATIVOS QUE CORRESPONDAN EN CADA CASO, ASÍ COMA DE NON DEVOLTARSE O CARNÉ DE COLEXIADO.


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
[wp_show_posts id="1627"]