ALTA COLEXIAL

REQUISITOS PARA COLEXIARSE

 

Requisitos:

 • Estar en posesión do título de protésico dental ou habilitación profesional correspondente.
 • Ser maior de idade.
 • Non incorrer en causa de incapacidade legal para o exercicio da profesión.
 • Satisfacer as cotas de ingreso e cumprir os trámites de incorporación.

Trámites:

Al alta colegial deberá realizarse remitindo ao enderezo social do Colexio a seguinte documentación:

 • Copia compulsada do DNI
 • Modelo de alta debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de goberno do Colexio.
 • Copia compulsada do título ou habilitación profesional.
 • 3 fotos tamaño carné.
 • Xustificante do ingreso dos custes asociados á tramitación da inscrición e da primeira cota periódica mensual.

Os custes asociado á tramitación da alta colexial son os que se lle indican a continuación:

Cotas:

 • Custes asociados á tramitación da inscrición: 150 euros (fraccionable nun año xunto coa cota colexial)
 • Cota periódica mensual colexiado exercente 32,00 euros.
 • Cota periódica mensual colexiado non exerciente 10,00 euros.

FORMULARIO DE ALTA COLEXIADO

Datos Persoais


Nome e Apelidos (*)
DNI (*) (sin espacios ni guiones)
Lugar de nacemento
Data de nacemento
E-mail (*)
Teléfono (*)
Domicilio Persoal
Localidade persoal
C.P.
Provincia persoal

Datos Profesionais


O solicitante na situación de non exercente non cubrirá os campos do presente apartado.

Nome do Laboratorio (*)
Domicilio Profesional
C.P. Profesional
Localidade Profesional (*)
Provincia profesional
Teléfono Profesional (*)
Email Profesional

Outros Datos


Estado / Situación


Marque a continuación a documentación que fará chegar o Colexio para completar a súa petición:

Solicitude de Colexiación cumplimentada e firmada (ver PDF)Fotocopia compulsada do D.N.I ou pasaporteFotocopia compulsada do título ou habilitación profesionalFotocopia compulsada do contrato laboral ou nóminaInforme da Vida Laboral emitido por TGSS (si a solicitude de alta é de colexiado NON exerciente)Autorización bancaria firmadaFotografía dixitalRecibo do pago da cota de inscrición e a primeira cota mensual


Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies
[wp_show_posts id="1627"]