ALTA COLEXIAL

REQUISITOS PARA COLEXIARSE

 

Requisitos:

 • Estar en posesión do título de protésico dental ou habilitación profesional correspondente.
 • Ser maior de idade.
 • Non incorrer en causa de incapacidade legal para o exercicio da profesión.
 • Satisfacer as cotas de ingreso e cumprir os trámites de incorporación.

Trámites:

Al alta colegial deberá realizarse remitindo ao enderezo social do Colexio a seguinte documentación:

 • Copia compulsada do DNI
 • Modelo de alta debidamente cumprimentado no modelo normalizado aprobado polos órganos de goberno do Colexio.
 • Copia compulsada do título ou habilitación profesional.
 • 3 fotos tamaño carné.
 • Xustificante do ingreso dos custes asociados á tramitación da inscrición e da primeira cota periódica mensual.

Os custes asociado á tramitación da alta colexial son os que se lle indican a continuación:

Cotas:

 • Custes asociados á tramitación da inscrición: 150 euros (fraccionable nun año xunto coa cota colexial)
 • Cota periódica mensual colexiado exercente 32,00 euros.
 • Cota periódica mensual colexiado non exerciente 10,00 euros.

FORMULARIO DE ALTA COLEXIADO

Datos Persoais


Nome e Apelidos (*)
DNI (*) (sin espacios ni guiones)
Lugar de nacemento
Data de nacemento
E-mail (*)
Teléfono (*)
Domicilio Persoal
Localidade persoal
C.P.
Provincia persoal

Datos Profesionais


O solicitante na situación de non exercente non cubrirá os campos do presente apartado.

Nome do Laboratorio (*)
Domicilio Profesional
C.P. Profesional
Localidade Profesional (*)
Provincia profesional
Teléfono Profesional (*)
Email Profesional

Outros Datos


Estado / Situación


Marque a continuación a documentación que fará chegar o Colexio para completar a súa petición:

Solicitude de Colexiación cumplimentada e firmada (ver PDF)Fotocopia compulsada do D.N.I ou pasaporteFotocopia compulsada do título ou habilitación profesionalFotocopia compulsada do contrato laboral ou nóminaInforme da Vida Laboral emitido por TGSS (si a solicitude de alta é de colexiado NON exerciente)Autorización bancaria firmadaFotografía dixitalRecibo do pago da cota de inscrición e a primeira cota mensual


Total Page Visits: 223 - Today Page Visits: 2
[wp_show_posts id="1627"]